Nasz blog
Analiza sprawozdań finansowych

 

Wskaźniki płynności, aktywności i wypłacalności

 

Analizując raporty finansowe, należy przeanalizować wiele czynników, takich jak notowania sprzedaży lub rodzaje marż. W tej analizie raportów finansowych skoncentrujemy się na wskaźnikach bilansowych, aby ocenić płynność, poziom aktywności i wypłacalność firmy.

Wskaźniki płynności finansowej

Nawet jeśli firma generuje wysokie stopy wzrostu i osiąga zyski, nadal ważne jest przeanalizowanie jej zdolności w zakresie potrzeb płynnościowych przedsiębiorstwa w krótkim okresie. Podczas globalnego kryzysu finansowego w 2008 r. wiele solidnych przedsiębiorstw musiało stawić czoła problemom związanym z trudnościami związanych z płynnością.

Na przykład firma General Electric (GE) sfinansowała dużą część swoich potrzeb kapitałowych krótkoterminowymi dłużnymi papierami wartościowymi. Gdy krótkoterminowy rynek długu zamarł z powodu wybuchu globalnego kryzysu finansowego, firma napotkała wiele trudności próbując dostać się do potrzebnych jej środków. Niektórzy analitycy uważają, że obecnie płynność spółki może zostać ponownie zakwestionowana, akcje General Electric spadły o 57% w ciągu ostatniego roku.

Możemy tutaj użyć bardzo przejrzystego pod tym względem wskaźnika, jest to wkaźnik szybkiej płynności finansowej Quick Ratio. Wskaźnik ten można obliczyć, dzieląc bieżące aktywa obrotowe netto przez zobowiązania bieżące. Wskaźnik ten pokazuje nam zdolność firmy do radzenia sobie z długami krótkoterminowymi, w oparciu o aktywa obrotowe, takie jak rachunki pieniężne, inwestycje płynne i należności do otrzymania.

 

 

Jeszcze bardziej wymagającym wskaźnikiem jest wskaźnik płynności gotówkowej Cash Ratio, czyli stosunek gotówki i inwestycji krótkoterminowych do zobowiazań bieżących. Gdy wskaźnik gotówki jest wysoki, oznacza to, że firma może poradzić sobie z dużą częścią bieżących długów w oparciu o rezerwy gotówkowe i inwestycje. Dlatego jest w dobrej sytuacji pod względem zmniejszania ryzyka płynności.

 

 

Wskaźniki sprawności działania (zarządzania)

Wskaźniki aktywności mierzą skuteczność firmy w przeliczaniu jej aktywów na sprzedaż lub gotówkę. Oznacza to, że dają nam wyobrażenie o jakości firmy i jej zespołu zarządzającego.

Najważniejszym tutaj wskaźnikiem jest cykl konwersji gotówki. Wskaźnik ten uzyskuje się na podstawie trzech innych wskaźników i wskazuje on liczbę dni, podczas których pieniądze firmy są zaangażowane w proces produkcji i sprzedaży, a także korzyści, jakie firma ma z płatności na rzecz dostawców. Im krótszy cykl konwersji gotówki, tym bardziej płynna jest firma i tym lepsza jest pozycja kapitału obrotowego firmy

Cykl konwersji gotówki jest uzyskiwany w oparciu o 3 inne wskaźniki: dni magazynowe, dni sprzedaży i dni zobowiązań.

Dni sprzedaży oczekującej wskazują średnio ile dni zajmuje firmie uzyskanie pieniędzy ze sprzedaży. Dni zapasów to oszacowanie, ile czasu zajmuje przekształcenie zapasów w sprzedaż. Dni spłaty mierzą liczbę dni, w ciągu których firma musi zapłacić swoim dostawcom.

Cykl konwersji gotówki uzyskuje się przez dodanie pierwszych dwóch pozycji i odjęcie trzeciej.

 

 

Wskaźniki wypłacalności (zdolności do obsługi zadłużenia)

Wskaźniki wypłacalności pokazują zdolność firmy do radzenia sobie z poziomem zadłużenia. Ważne jest, aby zawsze porównać współczynniki wypłacalności z wskaźnikami innych firm w tej samej branży, ponieważ różne branże różnią się znacznie poziomem zadłużenia uznanego za odpowiednie

W tym sensie ważne jest, aby ocenić ewolucję wskaźników wypłacalności w czasie, ponieważ wysoki i rosnący wskaźnik zadłużenia bardzo różni się od wysokiego wskaźnika zadłużenia, który z czasem maleje

Stosowany wskaźnik to stosunek zadłużenia długoterminowego do kapitału własnego. W istocie ten wskaźnik pokazuje względną wagę długu przedsiębiorstwa w stosunku do wartości kapitału udziałowców. Im wyższy wskaźnik, tym niższa siła finansowa firmy i odwrotnie.

 

 

Ważne jest również przeanalizowanie profilu wygaśnięcia zadłużenia spółki. Dana kwota długu o terminie zapadalności 10 lat nie musi stanowić problemu, ale jeżeli dług ten wygasa w czasie krótszym niż rok, wówczas może on stanowić o wiele większe ryzyko dla spółki.

Dla bliższej analizy, możemy ocenić wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego, który mierzy procent całkowitego zadłużenia firmy z krótkim terminem zapadalności, czyli poniżej jednego roku.

 

 

Wskaźniki te mogą być bardzo ilustracyjne i przydatne do analizy działalności gospodarczej przy użyciu wielu najważniejszych zmiennych finansowych. Kluczem jest zawsze analiza liczb w odpowiednim kontekście i wykorzystanie dynamicznej perspektywy, ocena strategii zarządzania firmą, kontekstu branżowego i możliwych przyszłych scenariuszy.

The information contained in this document is general and referring to financial instruments, they are presented solely for information purposes and do not constitute a recommendation regarding investment, encouragement or offer to carry out any operation or transaction. This information does not reflect the position (own or third-party) of participants in a specific exchange. None of the information contained in this document constitutes an offer to buy or sell a financial instrument or make any investment. DIF Broker does not take into account the personal investment objectives or financial situation of clients and makes no representations or assumes any responsibility for the accuracy or completeness of information, or for any losses arising from investments based on a publication, or other information provided by employees of DIF Broker , third party or otherwise. All facts, assessments, analyzes, opinions and other information contained in this publication are for information and / or marketing purposes only. As such, they should not be used to shape the investment portfolio or as a basis for investment recommendations. Due to the strictly informational nature of this blog, investment decisions based on its content are solely the responsibility of the investor. Trading in DIF Broker's products and services may result in both losses and profits. In particular, the trading of leveraged products, such as, but not limited to, currency pairs, derivatives and commodities, those considered complex products and difficult to understand, can be very speculative, and losses and profits can be subject to rapid fluctuations. Before investing or trading in specific products, you should consider your financial situation and / or talk to your financial advisor to understand the risks you may incur and to assess whether it is appropriate for your situation. DIF Broker reserves the right, at its sole discretion, to withdraw or change any Publication or Information at any time without notice. All publications may reflect the personal opinions of the author; thus they may not reflect the opinion of DIF Broker.
Some of the products mentioned in a publication or newsletter, could refer to complex products that can be difficult to understand, please be aware of our risk warning and product descriptions in http://www.difbroker.com/pl, and also we recommend to access to the KID document and additional information the product and their risk, in addition to the information given by the author in the publication: KIDS.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.
59% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.