Nasz blog
Analiza sprawozdań finansowych

 

Wskaźniki płynności, aktywności i wypłacalności

 

Analizując raporty finansowe, należy przeanalizować wiele czynników, takich jak notowania sprzedaży lub rodzaje marż. W tej analizie raportów finansowych skoncentrujemy się na wskaźnikach bilansowych, aby ocenić płynność, poziom aktywności i wypłacalność firmy.

Wskaźniki płynności finansowej

Nawet jeśli firma generuje wysokie stopy wzrostu i osiąga zyski, nadal ważne jest przeanalizowanie jej zdolności w zakresie potrzeb płynnościowych przedsiębiorstwa w krótkim okresie. Podczas globalnego kryzysu finansowego w 2008 r. wiele solidnych przedsiębiorstw musiało stawić czoła problemom związanym z trudnościami związanych z płynnością.

Na przykład firma General Electric (GE) sfinansowała dużą część swoich potrzeb kapitałowych krótkoterminowymi dłużnymi papierami wartościowymi. Gdy krótkoterminowy rynek długu zamarł z powodu wybuchu globalnego kryzysu finansowego, firma napotkała wiele trudności próbując dostać się do potrzebnych jej środków. Niektórzy analitycy uważają, że obecnie płynność spółki może zostać ponownie zakwestionowana, akcje General Electric spadły o 57% w ciągu ostatniego roku.

Możemy tutaj użyć bardzo przejrzystego pod tym względem wskaźnika, jest to wkaźnik szybkiej płynności finansowej Quick Ratio. Wskaźnik ten można obliczyć, dzieląc bieżące aktywa obrotowe netto przez zobowiązania bieżące. Wskaźnik ten pokazuje nam zdolność firmy do radzenia sobie z długami krótkoterminowymi, w oparciu o aktywa obrotowe, takie jak rachunki pieniężne, inwestycje płynne i należności do otrzymania.

 

 

Jeszcze bardziej wymagającym wskaźnikiem jest wskaźnik płynności gotówkowej Cash Ratio, czyli stosunek gotówki i inwestycji krótkoterminowych do zobowiazań bieżących. Gdy wskaźnik gotówki jest wysoki, oznacza to, że firma może poradzić sobie z dużą częścią bieżących długów w oparciu o rezerwy gotówkowe i inwestycje. Dlatego jest w dobrej sytuacji pod względem zmniejszania ryzyka płynności.

 

 

Wskaźniki sprawności działania (zarządzania)

Wskaźniki aktywności mierzą skuteczność firmy w przeliczaniu jej aktywów na sprzedaż lub gotówkę. Oznacza to, że dają nam wyobrażenie o jakości firmy i jej zespołu zarządzającego.

Najważniejszym tutaj wskaźnikiem jest cykl konwersji gotówki. Wskaźnik ten uzyskuje się na podstawie trzech innych wskaźników i wskazuje on liczbę dni, podczas których pieniądze firmy są zaangażowane w proces produkcji i sprzedaży, a także korzyści, jakie firma ma z płatności na rzecz dostawców. Im krótszy cykl konwersji gotówki, tym bardziej płynna jest firma i tym lepsza jest pozycja kapitału obrotowego firmy

Cykl konwersji gotówki jest uzyskiwany w oparciu o 3 inne wskaźniki: dni magazynowe, dni sprzedaży i dni zobowiązań.

Dni sprzedaży oczekującej wskazują średnio ile dni zajmuje firmie uzyskanie pieniędzy ze sprzedaży. Dni zapasów to oszacowanie, ile czasu zajmuje przekształcenie zapasów w sprzedaż. Dni spłaty mierzą liczbę dni, w ciągu których firma musi zapłacić swoim dostawcom.

Cykl konwersji gotówki uzyskuje się przez dodanie pierwszych dwóch pozycji i odjęcie trzeciej.

 

 

Wskaźniki wypłacalności (zdolności do obsługi zadłużenia)

Wskaźniki wypłacalności pokazują zdolność firmy do radzenia sobie z poziomem zadłużenia. Ważne jest, aby zawsze porównać współczynniki wypłacalności z wskaźnikami innych firm w tej samej branży, ponieważ różne branże różnią się znacznie poziomem zadłużenia uznanego za odpowiednie

W tym sensie ważne jest, aby ocenić ewolucję wskaźników wypłacalności w czasie, ponieważ wysoki i rosnący wskaźnik zadłużenia bardzo różni się od wysokiego wskaźnika zadłużenia, który z czasem maleje

Stosowany wskaźnik to stosunek zadłużenia długoterminowego do kapitału własnego. W istocie ten wskaźnik pokazuje względną wagę długu przedsiębiorstwa w stosunku do wartości kapitału udziałowców. Im wyższy wskaźnik, tym niższa siła finansowa firmy i odwrotnie.

 

 

Ważne jest również przeanalizowanie profilu wygaśnięcia zadłużenia spółki. Dana kwota długu o terminie zapadalności 10 lat nie musi stanowić problemu, ale jeżeli dług ten wygasa w czasie krótszym niż rok, wówczas może on stanowić o wiele większe ryzyko dla spółki.

Dla bliższej analizy, możemy ocenić wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego, który mierzy procent całkowitego zadłużenia firmy z krótkim terminem zapadalności, czyli poniżej jednego roku.

 

 

Wskaźniki te mogą być bardzo ilustracyjne i przydatne do analizy działalności gospodarczej przy użyciu wielu najważniejszych zmiennych finansowych. Kluczem jest zawsze analiza liczb w odpowiednim kontekście i wykorzystanie dynamicznej perspektywy, ocena strategii zarządzania firmą, kontekstu branżowego i możliwych przyszłych scenariuszy.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są ogólne i odnoszące się do instrumentów finansowych, zostały one przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią rekomendacji dotyczącej inwestycji, zachecania lub oferty do przeprowadzenia jakiejkolwiek operacji lub transakcji. Informacje te nie odzwierciedlają pozycji (własnych lub stron trzecich) uczestników konkretnej giełdy. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź: advertenciaslegales.informesdifbroker. Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego, ani dokonania jakichkolwiek inwestycji. DIF Broker nie bierze pod uwagę osobistych celów inwestycyjnych ani sytuacji finansowej klientów i nie składa żadnych oświadczeń, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność czy kompletność informacji, ani za jakiekolwiek straty wynikające z inwestycji opartych na zaleceniu, prognozie lub innych informacjach dostarczanych przez pracowników DIF Broker, strony trzeciej,  lub w inny sposób. Wszelkie fakty, oceny, analizy, prognozy, opinie i inne informacje zawarte w tej publikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i / lub marketingowy. Jako takie, nie powinny być wykorzystywane do kształtowania portfela inwestycyjnego ani jako podstawy do rekomendacji inwestycyjnych. Ze względu na ściśle informacyjny charakter tego bloga, decyzje inwestycyjne podejmowane w oparciu o jego treść leżą wyłącznie w gestii inwestora. Obrót produktami i usługami DIF Broker może, nawet jeśli jest dokonywany zgodnie z Rekomendacją, skutkować zarówno stratami jak i zyskami. W szczególności obrót produktami lewarowanymi, takimi jak, ale nie tylko, pary walutowe, derywatywy i surowce, może być bardzo spekulacyjny, a straty i zyski mogą podlegać gwałtownym i szybkim fluktuacjom. Przed inwestowaniem czy tradingiem konkretnych produktów powinieneś wziąć pod uwagę swoją sytuację finansową i / lub porozmawiać ze swoim doradcą finansowym, aby zrozumieć ryzyko, jakie możesz ponieść i ocenić czy jest ono odpowiednie dla Twojej sytuacji. DIF Broker zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wycofania lub zmiany wszelkich Publikacji lub Informacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wszelkie publikacje mogą odzwiercielać osobiste opinie autora, tym samym mogą nie odzwierciedlać opinii DIF Broker.