Loading...

Roczne rozliczenie zysków i strat dla celów podatkowych

Jeżeli osiągałeś dochody kapitałowe na giełdzie, masz obowiązek wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe. Aby ułatwić polskim rezydentom podatkowym rozliczenie zeznań podatkowych, przygotowaliśmy raport zatytułowany „Raport podatkowy w PLN”. Każdy Klient indywidualny zarejestrowany w naszym systemie jako polski rezydent podatkowy otrzyma ten raport automatycznie do końca marca na adres e-mail zarejestrowany w naszej bazie. Raport zawiera zbiorcze kwoty w PLN, aby pomóc Klientom w wypełnieniu formularzy podatkowych.Raport uwzględnia transakcje na rynku polskim i na rynkach zagranicznych, w tym również dywidendy od zagranicznych spółek i funduszy ETF. Obliczenia obejmują wyłącznie transakcje (z wszystkich subrachunków) przeprowadzonych za pośrednictwem rachunków DIF Broker. Raport nie określa wysokości zobowiązań podatkowych właściciela rachunku i służy jedynie celom informacyjnym.

Jak wygląda struktura raportu?

Raport składa się z dwóch części: raportu PDF oraz załącznika w formie pliku Excel.

Raport PDF zawiera:

  • opis pól w formularzach PIT-38 i PIT/ZG oraz kwoty zbiorcze, które mogą być pomocne przy wypełnianiu poszczególnych pól,
  • zbiorcze tabele dla deklaracji PIT-38, zawierające podsumowanie przychodów i kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia papierów wartościowych, kwoty dotyczące zbycia otwartych funduszy inwestycyjnych oraz zestawienie przychodów z dywidend i odsetek z uwzględnieniem podatku potrąconego za granicą,
  • tabelę zbiorcze do deklaracji PIT/ZG zawiejającą kwoty związane ze zbyciem papierów wartościowych według kraju emitenta inwestycji.

Plik Excel zawiera szczegółowe zestawienie danych wykorzystanych do obliczenia kwot zawartych w dokumencie PDF. Obejmuje on wszystkie transakcje zrealizowane w danym roku podatkowym, które posłużyły do wyliczenia przychodu, kosztów jego uzyskania oraz faktycznie osiągniętego dochodu z tytułu dokonanych transakcji. W pliku znajdują się zakładki:

  • „Profit and Loss” – przedstawiająca przychody i koszty z tytułu sprzedaży papierów wartościowych oraz realizacji praw z instrumentów pochodnych,
  • „Trading Costs” – zawierająca wykaz kosztów związanych z nabyciem i sprzedażą poszczególnych instrumentów finansowych,
  • „Service Costs & DDD Costs” – prezentująca pozostałe koszty niezwiązane bezpośrednio z transakcjami,
  • „CFDs & Revenues” – informująca o dywidendach otrzymanych, z oddzielnym wykazem dywidend związanych z kontraktami CFD w zakładce „CFDs cash adjustments”,
  • „Withholdings” – przedstawiająca informacje o podatku pobranym u źródła od otrzymanych dywidend.

Wszystkie kwoty w raporcie podatkowym zostały przeliczone na PLN według kursów Narodowego Banku Polskiego. Kursy wymiany są oparte na dacie zlecenia D-1 dla zleceń i kosztów transakcji oraz na dacie waluty D-1 dla kosztów obsługi, przychodów i potrąceń.

 

Raport jest bezpłatny i dostarczany dla wszystkich Klientów, którzy posiadają polską rezydencję podatkową.

Czy „Raport Podatkowy w PLN” jest udostępniany polskiemu urzędowi skarbowemu?

Jako portugalskie biuro maklerskie nie utrzymujemy bezpośredniego kontaktu z polskim urzędem skarbowym i nie dostarczamy mu raportów podatkowych naszych klientów. DIF Broker przekazuje dane do portugalskiego organu podatkowego zgodnie z wymogami i w formie określonej przez stosowne przepisy prawa portugalskiego. Portugalski urząd skarbowy może następnie udostępniać te informacje polskiemu Urzędowi Skarbowemu w ramach Common Reporting Standard (CRS).

Czy kwoty zbiorcze z „Raportu Podatkowego w PLN” mogą być bezpośrednio wykorzystywane przy wypełnianiu deklaracji podatkowej?

Prezentowane obliczenia dotyczą wyłącznie transakcji realizowanych poprzez rachunki DIF Broker i nie uwzględniają transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem innych instytucji finansowych. Jeśli więc inwestujesz również za pośrednictwem innych instytucji, kwoty które powinny zostać uwzględnione w deklaracji podatkowej, mogą różnić się od tych zaprezentowanych w raporcie.

Pondato, „Raport Podatkowy w PLN” służy jedynie celom informacyjnym i ma na celu ułatwienie wypełniania deklaracji podatkowej. Zalecamy sprawdzenie kwot zbiorczy z raportu przed ich wpisaniem do deklaracji. Aby ułatwić przeprowadzenie obliczeń, udostępniamy również plik Excel zawierający wszystkie niezbędne dane.

Kto otrzyma „Raport Podatkowy w PLN” ?

RKażdy klient indywidualny zarejestrowany w naszym systemie jako polski rezydent podatkowy, który uzyskał przychody kapitałowe na giełdzie w danym roku podatkowym (np. sprzedał instrument finansowy, otrzymał dywidendę/odsetki od obligacji), otrzyma raport automatycznie na adres e-mail zarejestrowany w naszej bazie danych. Nie ma potrzeby zamawiana raportu.

Czy otrzymam raport podatkowy jeśli nie jestem polskim rezydentem podatkowym?

Każdy klient indywidualny, który nie jest polskim rezydentem podatkowym (oraz konta firmowe) i uzyskał w danym roku podatkowym przychody kapitałowe na giełdzie (np. sprzedał instrument finansowy, otrzymał dywidendę/odsetki od obligacji), otrzyma raport w walucie swojego rachunku. Dokument ten zawiera zestawienie wszystkich transakcji mogących generować zdarzenia podatkowe i dostarcza wszystkie informacje niezbędne do obliczenia należnego podatku.

W jaki sposób rozliczyć podatki na podstawie Raportu Podatkowego w PLN?

Raport w formacie PDF zawiera zbiorcze kwoty w PLN oraz numery pól z formularzy PIT-38/PIT/ZG, do których należy wprowadzić dane. Jeśli chcesz zweryfikować obliczenia, dostępny jest załącznik w formacie pliku Excel zawierający wszystkie dane wykorzystane do wyliczeń w raporcie PDF.

Każdy inwestor jest zobowiązany do samodzielnego wypełnienia i złożenia deklaracji podatkowej. Na podstawie danych z rocznych raportów wysyłanych do klientów można wypełnić deklaracje i rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Pragniemy jednak podkreślić, że DIF Broker nie ma prawa udzielania porad podatkowych. W celu uzyskania porady podatkowej prosimy o kontakt z profesjonalnym doradcą podatkowym.

Gdzie można znaleźć Raport Podatkowy w PLN oraz załącznik w formacie Excel?

Każdy klient zarejestrowany w naszym systemie jako polski rezydent podatkowy otrzyma raport automatycznie do końca marca na adres e-mail zarejestrowany w naszej bazie danych. Raport nie jest dostępndy do pobrania na platformie.
Raporty są wysyłane z adresu poland@difbroker.com. Prosimy o sprawdzenie, czy wiadomości z tego adresu nie są kierowane do folderu ze spamem.
Wszystkie raporty roczne za poszczególne lata wysyłane są do naszych klientów w marcu lub kwietniu kolejnego roku z adresu noreply-cb@difbroker.com lub poland@difbroker.com. Zachęcamy do sprawdzenia skrzynki pocztowej, aby odnaleźć raporty z poprzednich lat.

Kiedy otrzymam raport? Czy mogę otrzymać raport wcześniej?

Każdy klient zarejestrowany w naszym systemie jako polski rezydent podatkowy otrzyma raport automatycznie do końca marca 2024 roku na adres e-mail zarejestrowany w naszej bazie danych.
Nie mamy możliwości wcześniejszego wygenerowania raportu „Raport Podatkowy” w PLN. Możesz skorzystać z raportów dostępnych bezpośrednio na platformie, jednakże nie są one przystosowane do rozliczeń z polskim urzędem skarbowym, więc rozliczenie się na ich podstawie może być bardziej skomplikowane.

Jaki okres obejmuje raport?

Raport obejmuje cały rok podatkowy, od 1 stycznia do 31 grudnia.

Jakie kursy wymiany zostały użyte do przeliczenia kwot transakcji na PLN?

Wszystkie kwoty w raporcie podatkowym zostały przeliczone na PLN według kursów Narodowego Banku Polskiego. Kursy wymiany są oparte na dacie zlecenia D-1 dla zleceń i kosztów transakcji oraz na dacie waluty D-1 dla kosztów obsługi, przychodów i potrąceń.

Dlaczego w załączniku dotyczącym instrumentów pochodnych jako kraj emitenta podana jest Portugalia?

Większość instrumentów pochodnych, ze względu na ich specyfikę, nie jest związana z konkretnym krajem emitenta. Ponieważ jednak DIF Broker jest podmiotem portugalskim, dla celów niniejszego raportu przyjęliśmy Portugalię za kraj emitenta tych instrumentów.

Dlaczego Service Costs & DIF Costs nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?

Wspomniane koszty mogą być odliczone jako koszty uzyskania przychodu tylko w takiej proporcji, w jakiej koszty te dotyczą przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym z tytułu zbycia lub realizacji praw z poszczególnych instrumentów finansowych. Pragniemy zwrócić uwagę, że jeżeli podatnik nie jest w stanie ustalić właściwej proporcji, wówczas odliczenie kosztów jest ryzykowne.

Jaki jest koszt raportu?

Raporty podatkowe za rok podatkowy 2023 są bezpłatne.