Skargi alternatywne rozwiazywanie


Skargi i Alternatywne Rozwiązywanie Problemów

Roszczenia

W kontekście stosunków handlowych ustanowionych pomiędzy DIF Broker i jego Klientami, Klienci mogą  alternatywnie składać skargi do następujących podmiotów:


•    Do DIF Broker:


DIF Broker oferuje swoim Klientom własne usługi analizy skarg i zapewnia wysokie standardy uczciwości i bezstronności.

W tym kontekście należy zauważyć, że odbiór, skierowanie i analiza reklamacji zostanie przypisany do pracownika DIF Broker, który nie jest powiązany z podstawą reklamacji.

Prezentacja skargi do DIF Broker uruchamia proces dochodzenia, który składa się z dwóch części.

Po pierwsze, są brane pod uwagę konkretne okoliczności, w których czyn ten został popełniony.

Po drugie, jeśli istnieją istotne powody, które to uzasadniają, zostaną ustalone środki wspierające rozwiązywanie sytuacji opisanej w zażaleniu wniesionemu przez Klienta.

W tym kontekście, DIF Broker zapewnia odpowiedź w maksymalnym okresie trzech dni roboczych.

Klient powinien skierować skargę do DIF Broker przez jeden z następujących sposobów:
i.    Osobiście, przychodząc do któregokolwiek z biur DIF Broker i złożyć skargę w Książce Zażaleń, która jest dostępna do tego celu, zgodnie z przepisami dekretu z mocą ustawy nr 156/2005, z dnia 15 września;
ii.    Elektronicznie, kierując skargę do [email protected]  lub na fax 211 201 599;

•    Do KNF:


Klient może zawsze złożyć skargę do organu sprawującego nadzór nad działalnością DIF Broker w Polce do polskiej Komisji Nadzoru Finansowego KNF.

Jeśli zdecyduje tak, Klient może dostarczyć skargę do KNF przez jeden z następujących sposobów:

I. Pisemnie, wysyłając  list do Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 skr. poczt. 419 00-950 Warszawa 1

II. Elektronicznie, wypełniając  formularz dostępny na stronie KNF https://www.knf.gov.pl/dane_wspolne/Serwis_konsumenta/formularze/formularze_skargowe.html

 

•    Do Banco De Portugal:


Klient może w każdym przypadku, złożyć skargę do podmiotu nadzorującego działalność DIF Broker, czyli Banku Portugalii.

Jeśli zdecyduje tak, Klient powinien dostarczyć skargę do Banku Portugalii przez jeden z następujących sposobów:

i. Elektronicznie, za pośrednictwem http://clientebancario.bportugal.pt/ na stronie, gdzie trzeba wypełnić formularz specjalnie przygotowany przez Bank Portugalii do tego celu, a następnie przesłać go drogą elektroniczną.

ii. Pisemnie, konieczne jest wypełnienie formularza, o którym mowa w poprzednim punkcie i przesłać go za pośrednictwem listu do Banku Portugalii na następujący adres: Apartado 2240, 1106-001, Lizbona.


•    Do CMVM:


Klient może zawsze złożyć skargę do organu sprawującego nadzór nad działalnością DIF Broker, w tym Komisji Nadzoru Finansowego CMVM.

Jeśli zdecyduje tak, Klient może dostarczyć skargę do CMVM przez jeden z następujących sposobów:

I. Pisemnie, wysyłając  list do Gabinete de Apoio  na następujący adres: Gabinete de Apoio Avenida da Liberdade, nº 252, 1056 – 801, Lisboa ;

II. Elektronicznie, kierując skargę do www.cmvm.pt.

Alternatywne Rozstrzygania sporów

W kontekście stosunków handlowych ustanowionych pomiędzy DIF Broker i jego Klientami, DIF Broker zapewnia swoim Klientom korzystania z alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Zgodnie z postanowieniami ustawy nr 144/2015, 08 września,, w szczególności artykułu 18, DIF Broker informuje że w przypadku sporu  konsumenckiego, Klienci, określeni jako indywidualni działającą w celach, które są poza zakresem jego głównej działalności gospodarczej, przemysłowej, rzemieślniczej lub zawodowej, może korzystać z następujących instytucji alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich: Centrum Arbitrażu w Lizbonie sporów konsumenckich. Informujemy, iż kontakt jest możliwy pod numerem 00351 21 880 70 30 i / lub jeden z następujących adresów e-mail: [email protected] / [email protected]

Tłumaczenie materiałów informacyjnych na języki inne niż angielski przeznaczone są wyłącznie dla wygody niemówiących po angielski Klientów. Wierność tłumaczenia nie jest gwarantowana. Jeżeli pojawiają się pytania dotyczące dokładności informacji zawartych w tłumaczeniu, proszę sprawdzić wersję angielską dokumentu, która jest oficjalną wersją dokumentu. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłumaczeniu nie są wiążące i nie mają mocy prawnej.