Loading...

2023 Gold Investments Through Stock Miners

Special Guest

October 12| at 19.00 pm (Polish time)

Led by industry experts well-versed in the nuances of the market, this webinar aims to equip you with a well-rounded perspective. We will discuss the latest trends, market dynamics, and real-world use cases, all while considering the associated risks.

Join us to:

  • Gain a clearer understanding of today`s current cryptocurrency landscape.
  • Learn about potential investment opportunities and their inherent risks.
  • Hear expert opinions on the future outlook of digital currencies.
  • Engage in an open dialogue about navigating the crypto market.
Niektóre z tych produktów to produkty złożone i mogą być trudne do zrozumienia. Dowiedz się więcej tutaj

Zarejestruj się na webinar:

About the webinar

The Evolving Crypto Landscape: A Closer Look Nota prawna

Set in an environment of learning and collaboration, this webinar will feature the perspectives of 21 Shares experts in the field. In an educational and collaborative environment, we’ll examine the factors that contribute to the volatile nature of cryptocurrencies and discuss strategies for managing risk.

Whether you possess seasoned investment experience or are venturing into the world of cryptocurrencies for the first time, rest assured that this webinar holds a treasury of invaluable insights for every participant.

Our aim is to empower you with knowledge, so you can make informed decisions in this ever-evolving financial landscape. Secure your spot today and take a step towards becoming a more informed and strategic investor in the realm of cryptocurrencies.

Webinar Participants

Speaker
Karim Saber
21 Shares Research Associate

Karim Saber is a research associate at 21.co. Before starting his position at 21Shares, he worked as a researcher at the Cambridge Center for Alternative Finance, focusing on global cryptoasset benchmarking study. Karim is currently studying his Master’s program on Blockchain and Digital Currency at the University of Nicosia.

Speaker
Bruna Cabus
21 Shares Research Associate

Bruna Cabús is an Associate for Iberia and LATAM at 21.co, the global leader in providing access to crypto through simple and easy to use products. 21.co is also the parent company of 21Shares. Bruna joined 21Shares in August 2022, with a primary focus on expanding the investor base of 21Shares in the Iberian and LATAM regions. Holding a degree in Economics and a Master of Science in Banking and Finance from the Zurich University of Applied Sciences, Bruna developed a keen interest in the crypto assets market during her master’s program, this interest prompted her to conduct research at the University on its interactions with TradiFi and its potential future developments.

Moderator
Anna Dąbrowska
DIF Broker

Anna Dąbrowska, Head of Trading Polish Desk w DIF Broker. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Makler oraz Finanse i Bankowość. Prowadzi bieżące analizy giełdy na kanale YouTube: DIF Broker Polska. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w inwestycjach giełdowych oraz day tradingu.


About VanEck

Since its founding, in 1955, VanEck has been privately owned and operated by the van Eck family. In Europe, VanEck opened the first office in 2008 – focusing on the Index business under the MVIS Brand – followed by the opening of the Swiss office in 2010 to focus on institutional distribution and business development for the alternative and active investment management strategies. Shortly thereafter, the first UCITS eligible active strategy was launched, followed by an alternative investment strategy in 2013. The first UCITS compliant ETF was launched in 2015. In 2018, VanEck acquired the Dutch ETF provider “Think ETF Asset Management B.V.” to broaden the ETF portfolio for the European and international market. See VanEck corporate profile here

Niektóre z tych produktów to produkty złożone i mogą być trudne do zrozumienia. Dowiedz się więcej tutaj


Treści przedstawione w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny i opierają się na publicznie dostępnych informacjach uzyskanych z wiarygodnych źródeł. Przedstawione informacje nie mogą być interpretowane jako wskazówka do osiągnięcia jakichkolwiek wyników. Podkreślamy, że prognozowane wyniki mogą ulec zmianie ze względu na zmiany założeń, które posłużyły za podstawę ich opracowania. Należy pamiętać, że wyniki osiągane w przeszłości przez dany papier wartościowy nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Zmiany kursów papierów wartościowych denominowanych w walucie innej niż waluta rachunku inwestora mogą negatywnie wpłynąć na wartość, cenę lub zwrot z takich papierów wartościowych. Niniejsza informacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, zaproszenia ani propozycji zawarcia jakiejkolwiek transakcji lub operacji. Informacja ta nie odzwierciedla zdecydowanego stanowiska (własnego lub osób trzecich). DIF BROKER nie uwzględnia specyficznych celów inwestycyjnych ani konkretnych sytuacji finansowych. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie tych treści są wyłączną odpowiedzialnością Inwestora. Niektóre z wymienionych produktów mogą być produktami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Należy rozważyć, czy rozumie się, jak działają te produkty i czy można sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji lub transakcji należy rozważyć swoją sytuację finansową i skontaktować się z doradcą finansowym (doradcami finansowymi), aby zrozumieć, czy dana transakcja jest odpowiednia dla profilu inwestora.

Na Platformie można znaleźć produkty złożone, których funkcjonowanie może być trudne do zrozumienia. DIF Broker zaleca, aby wszyscy jego Klienci dokładnie zrozumieli wszelkie ryzyko związane z inwestycjami, które zamierzają przeprowadzić, poprzez analizę odpowiednich dokumentów z podstawowymi informacjami dostępnymi tutaj.

Ta treść służy wyłącznie celom informacyjnym. DIF BROKER nie bierze pod uwagę konkretnych celów inwestycyjnych ani szczególnych sytuacji finansowych.Przypominamy, że treść ta nie jest i nie powinna być interpretowana jako jakakolwiek rekomendacja kupna / sprzedaży / handlu / inwestycji.

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny i są oparte na publicznie dostępnych informacjach uzyskanych z wiarygodnych źródeł. DIF BROKER nie ponosi odpowiedzialności za całkowitą poprawność dostarczonych informacji. Podane informacje nie mogą być interpretowane jako wyznacznik osiągnięcia jakichkolwiek wyników. Podkreślamy, że prognozowane wyniki są podatne na zmiany wynikające ze zmiany założeń, które były podstawą do nich. Należy pamiętać, że dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji identycznego rezultatu w przyszłości. Zmiany kursów wymiany papierów wartościowych denominowanych w walucie innej niż waluta rachunku inwestora mogą mieć negatywny wpływ na wartość, cenę lub zwrot z tych papierów. Informacje te nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, zaproszenia ani oferty przeprowadzenia jakiejkolwiek operacji lub transakcji. Informacje te nie odzwierciedlają stanowczych pozycji (własnych lub osób trzecich) uczestników rynków giełdowych. DIF BROKER nie bierze pod uwagę konkretnych celów inwestycyjnych ani szczególnych sytuacji finansowych. Decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie tych treści są wyłączną odpowiedzialność Inwestora. Niektóre z wymienionych produktów mogą być produktami złożonymi i wiązać się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy ze względu na efekt dźwigni. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają te produkty i czy możesz podjąć wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji lub przeprowadzeniem transakcji należy wziąć pod uwagę swoją sytuację finansową i skontaktować się z doradcą finansowym, aby dowiedzieć się, czy transakcja jest odpowiednia dla Twojego profilu inwestora. Wszystkie wyrażone opinie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Treść może przedstawiać osobistą opinię autora, która może nie odzwierciedlać opinii DIF BROKER.