Loading...

Ochrona Twoich Inwestycji

Dlaczego DIF Broker to bezpieczny wybór dla Twoich inwestycji?

W DIF Broker doceniamy zaufanie, jakim obdarzają nas nasi klienci, inwestując u nas oszczędności swojego życia. Ze świadomością odpowiedzialności związaną z tym zaufaniem, naszą misją uczyniliśmy stworzenie miejsca, w którym Twoje aktywa są chronione w najwyższym możliwym stopniu.

Posiadamy odpowiednie licencje na wszystkie prowadzone przez nas działania i podlegamy surowym krajowym i europejskim standardom regulacyjnym, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa Twoich inwestycji. Nasz model biznesowy jest zorientowany na stabilność, co podkreśla nasze zobowiązanie do długoterminowej obecności.

W kolejnych sekcjach szczegółowo wyjaśnimy, jakie środki wprowadziliśmy, aby chronić Twoje aktywa. W DIF Broker, bezpieczeństwo Twoich inwestycji pozostaje naszym najważniejszym priorytetem.

Fundamenty Bezpieczeństwa

monitoring

Udowodnione Doświadczenie

Założony w 1999 roku dom maklerski DIF Broker przetrwał spowolnienia gospodarcze i krachy rynkowe ostatnich dwóch dekad. Przez cały ten czas priorytetowo traktowaliśmy ochronę aktywów naszych klientów, udowadniając naszą stabilność i doświadczenie w branży.

ads_click

Przestrzeganie norm regulacyjnych

DIF Broker posiada licencję na wszystkie prowadzone działania i podlega surowym krajowym i europejskim standardom regulacyjnym, działając pod rygorystycznym nadzorem krajowych i europejskich organów rynku finansowego. Jesteśmy wpisani do rejestrów i baz danych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), co umożliwia łatwe sprawdzenie naszego statusu regulacyjnego.

verified_user

Ochrona Aktywów

DIF Broker podlega rygorystycznym zasadom bezpiecznego przechowywania aktywów klienta, nawet w mało prawdopodobnym scenariuszu niewypłacalności DIF Broker.

private_connectivity

Ochrona Środków Pieniężnych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich środków pieniężnych. Pieniądze klientów są przechowywane oddzielnie od naszych własnych środków. Stosujemy również rygorystyczne procedury, mające na celu zapobieganie nieautoryzowanym wypłatom.

shield_person

System Rekompensat dla Inwestorów

Zapewniamy dodatkowy poziom ochrony poprzez nasze obowiązkowe członkostwo w portugalskim systemie rekompensat dla inwestorów (SII). W niezwykle mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności DIF Broker, system ten gwarantuje odzyskanie środków pieniężnych lub instrumentów finansowych do limitu 25 000 euro na inwestora.

flowsheet

Stabilny Model Biznesowy

Jako broker Direct Access Market, dążymy do zapewnienia przejrzystości i stabilności. Działamy w konserwatywnym modelu biznesowym i nie angażujemy się w ryzykowne działania, takie jak handel na własny rachunek lub pożyczanie papierów wartościowych.

handshake

Wzmocnienie dzięki Przynależności do Grupy Banco BIG

W wrześniu 2021 r., DIF Broker stał się częścią renomowanego banku inwestycyjnego Banco de Investimento Global, co znacząco poszerzyło nasze możliwości dostarczania rozwiązań na rynku kapitałowym i jednocześnie podniosło jakość oferowanych przez nas usług.

Zastosowanie Europejskich Standardów Regulacyjnych

Jako licencjonowany europejski broker, DIF Broker jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich europejskich standardów regulacyjnych. Działamy pod ścisłym nadzorem krajowych i europejskich organów rynku finansowego, które zapewniają, że podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu przestrzegania obowiązujących przepisów mających na celu ochronę inwestorów.

Nasza działalność jest nadzorowana przez Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) w Portugalii. Jesteśmy również zarejestrowani w polskiej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

W każdej chwili możesz potwierdzić nasz status regulacyjny. DIF Broker znajduje się w bazach danych i rejestrach ESMA. Ta kompleksowa baza danych obejmuje firmy autoryzowane przez poszczególne organy krajowe w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i państwach członkowskich UE.

Aby pomóc Ci zweryfikować naszą zgodność z przepisami i legalność, przygotowaliśmy zestaw linków.


Ochrona aktywów: Zapewnienie bezpieczeństwa papierów wartościowych

Sprawdź, klikając w tematy poniżej:

Działamy w ścisłych ramach regulacyjnych portugalskich i unijnych przepisów dotyczących firm inwestycyjnych, w tym dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych II (MiFID II) i dyrektywy 97/9/WE. Zgodnie z tymi ramami prawnymi oddzielamy aktywa klientów od aktywów firmy – proces ten znany jest jako segregacja aktywów. Jego celem jest zapewnienie, że Twoje inwestycje i kapitał nie są mieszane z funduszami DIF Broker i są niedostępne dla naszych wierzycieli. W celu zagwarantowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa i przejrzystości, tworzymy wewnętrznie osobne konta dla każdego z naszych klientów. Wszystkie zakupione papiery wartościowe są rejestrowane i deponowane na Twoim koncie, którego jesteś ostatecznym beneficjentem. DIF Broker zobowiązuje się do ochrony tych papierów wartościowych, utrzymując ich niezależność od papierów wartościowych innych klientów w naszych wewnętrznych rejestrach.

Zrozumienie roli depozytariusza w naszej relacji jest kluczowe. Podczas gdy my działamy jako pośrednik między inwestorem a giełdą papierów wartościowych, depozytariusz jest instytucją finansową, której zadaniem jest bezpieczne przechowywanie papierów wartościowych inwestorów. Nasz depozytariusz prowadzi rachunek zbiorczy (omnibus), na którym przechowywane są wszystkie papiery wartościowe klientów DIF Broker. Rachunki zbiorcze są otwierane w imieniu DIF Broker na rachunek klientów. W tym kontekście jesteśmy prawnie zobowiązani do prowadzenia szczegółowej dokumentacji wewnętrznej określającej, które papiery wartościowe należą do danego klienta. Ważne jest podkreślenie, że jesteśmy regulowani i ściśle monitorowani przez regulatora, CMVM, oraz przez zewnętrznych audytorów, BDO & Associados SROC, Lda, co zapewnia rzetelność i szczegółowość prowadzonej przez nas dokumentacji. Nasi obecni depozytariusze to SAXO BANK AS (Dania), Optimize Investment Partners SGOIC, Banco Santander i Banco de Investimento Global (BiG).

W mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności DIF Broker, wszystkie przechowywane przez nas instrumenty finansowe należące do klientów są chronione przed roszczeniami wierzycieli DIF Broker. Te instrumenty finansowe nie wchodzą w skład masy upadłościowej DIF Broker i nie mogą być wykorzystane do pokrycia zobowiązań DIF Broker. Twoje instrumenty finansowe są indywidualnie przypisane do Ciebie i byłyby przeniesione do innej firmy brokerskiej.

Jako licencjonowana firma inwestycyjna jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa Twoich środków pieniężnych, zgodnie z artykułem 306ºC Portugalskiego Kodeksu Papierów Wartościowych. Środki pieniężne klientów DIF Broker są deponowane na rachunkach otwartych przez DIF Broker, w jego imieniu, na rzecz klientów. Te konta mogą obejmować środki jednego lub wielu klientów i są nazywane „kontami jumbo” (Zgodnie z artykułem 306.º-C (2) CVM).
DIF Broker podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić, że środki klientów są przechowywane na oddzielnych kontach, niezależnych od tych, na których przechowywane są środki DIF Broker. Wybrani przez nas depozytariusze cieszą się powszechnym uznaniem i szacunkiem za rzetelne wywiązanie się z obowiązków oraz za utrzymanie wysokich standardów staranności zawodowej. Ich kompetencje techniczne są wysoko cenione, a działalność podlega ścisłemu nadzorowi ze strony odpowiednich organów regulacyjnych sektora bankowego. Obecnie nasze Konta Jumbo prowadzone są w SAXO BANK AS, Banco Santander Portugal, Banco de Investimento Global (BiG) oraz Banco Comercial Português.

Dodatkowo, wprowadziliśmy środki bezpieczeństwa zapobiegające nieautoryzowanym wypłatom w przypadku nadużyć tożsamości. Środki pieniężne mogą być wypłacane tylko na osobiste konta bankowe, których jesteś imiennym właścicielem. Dla zwiększenia bezpieczeństwa Twoich środków, wprowadziliśmy proces podwójnej weryfikacji, potwierdzający, że jesteś właścicielem konta. Gwarantuje to, że pieniądze nie zostaną wypłacone przez nikogo innego niż Ty.


System Rekompensat dla Inwestorów

Oprócz stosowanych przez nas zabezpieczeń, zapewniamy również dodatkową warstwę ochrony poprzez nasze członkostwo w portugalskim systemie rekompensat dla inwestorów („SII” Sistema de Indemnização aos Investidores). SII to specjalna sieć bezpieczeństwa stworzona specjalnie w celu ochrony inwestorów w mało prawdopodobnym przypadku upadłości firmy finansowej.

W przypadku, gdy DIF Broker nieoczekiwanie napotka trudności finansowe, SII gwarantuje możliwość odzyskania gotówki lub instrumentów finansowych do limitu 25 000 euro na inwestora. Możesz dowiedzieć się więcej o SII i jego mechanizmach operacyjnych, odwiedzając ten link: https://investidor.cmvm.pt/PInvestidor/Content?Input=0D4C15876006512FED4E2BD0D5C7528FD2EA2DEEC8FCF5B30F8E31F95EF066FE

Możesz potwierdzić nasze aktywne członkostwo w SII na oficjalnej stronie portugalskiej Komisji Rynku Papierów Wartościowych (CMVM), klikając ten link: https://www.cmvm.pt/PInstitucional/Content?Input=48070E813B08C0E31D745DF7E2CE786664582F57490E3156E4A0141664F9F39B

Stabilny i Przejrzysty Model Biznesowy

Sprawdź, klikając w tematy poniżej:

Założony w 1999 roku, DIF Broker przetrwał wszystkie spowolnienia gospodarcze i krachy ostatnich dwóch dekad, konsekwentnie chroniąc aktywa naszych klientów w tych trudnych czasach. Jest to dowód naszej stabilności i doświadczenia w branży finansowej. Funkcjonujemy jako broker typu Direct Access Market (DAM), co oznacza, że zapewniamy Ci, jako inwestorowi, bezpośredni dostęp do giełdy. Nie pełnimy roli animatora rynku (ang. market maker), który dokonuje zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych na własny rachunek lub ustala ich ceny. Zamiast tego, przekazujemy Twoje zlecenia bezpośrednio na giełdę.

Nasza odporność w obliczu niepewności gospodarczej wynika w dużej mierze z naszego konserwatywnego modelu biznesowego. Naszym celem jest zapewnienie satysfakcji klienta w zakresie naszych cen, przy jednoczesnym zagwarantowaniu naszej rentowności i stabilności. Takie podejście pozwala nam zapewnić bezpieczną przestrzeń dla Twoich aktywów. Jedną z naszych kluczowych zasad jest to, że nie angażujemy się w ryzykowne działania, takie jak handel na własny rachunek czy pożyczanie papierów wartościowych. Oznacza to, że nie wykorzystujemy własnych środków do prowadzenia działalności w celu osiągania zysków. Ponadto nigdy nie pożyczamy Twoich papierów wartościowych, co gwarantuje, że Twoje aktywa zawsze pozostają bezpiecznie na Twoim koncie.

Nasze zobowiązanie do transparentności obejmuje również nasze operacje finansowe. Nasze roczne sprawozdania finansowe są dostępne na naszej stronie internetowej, co pozwala klientom ocenić naszą kondycję finansową. Można je znaleźć pod adresem https://www.difbroker.com/pl/ w sekcji „Annual Reports”.

We wrześniu 2021 roku, DIF Broker stał się częścią banku inwestycyjnego BIG po tym, jak został przez niego przejęty. Czerpiąc z ugruntowanej reputacji BIG oraz ponad dwudziestoletniego doświadczenia DIF Broker w dziedzinie inwestycji i oszczędzania, dzięki przejęciu poszerzyliśmy nasze możliwości dostarczania rozwiązań na rynku kapitałowym. Jako część tej większej grupy kapitałowej, nasza zdolność do zaspokajania Twoich potrzeb znacznie wzrosła.