Nasz blog
Nie daj się zwieść wycenie akcji

 

Skąd wiedzieć czy akcje są tanie czy drogie?

 
W analizie rynków, wiele mówi się o wysokim lub niskim kursie akcji. Często jednak pojawiają się poważne wątpliwości co do sposobu analizy atrakcyjności ceny aktywów finansowych, a nadmiernie uproszczone podejście do tego tematu może doprowadzić do poważnych błędów gdy szukamy okazji cenowych na rynku.

 

Metody oceny atrakcyjności akcji giełdowych

Najbardziej spójną metodą wyceny akcji z teoretycznego punktu widzenia jest spojrzenie na zdyskontowane przepływy pieniężne. Metoda ta polega na oszacowaniu przepływów, które firma wygeneruje w przyszłości, a następnie zdyskontowaniu tych przepływów w czasie w celu uzyskania ich obecnej wartości. W ten sposób otrzymujemy oszacowanie, jaka jest wartość wewnętrzna firmy.

Z drugiej strony, ta metodologia przedstawia pewne ważne trudności z praktycznego punktu widzenia. Po pierwsze, wymagane są długoterminowe prognozy na temat przyszłości przedsiębiorstwa, a ponieważ takie oszacowanie wiąże się z dużym marginesem błędu, obliczenie wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa również związane jest ze znacznym zakresem błędu.

Stosowanie wskaźników wyceny jest prostszą i bardziej intuicyjną metodą. Na przykład można korzystać z takich wskaźników jak: cena/zysk, cena/sprzedaż lub cena/przepływ gotówki, itp. Celem jest porównanie różnych firm i kursu ich akcji w porównaniu do średniej wyceny rynkowej lub średniej wyceny w branży.

Ogólnie mówiąc, najlepiej jest monitorować różne wskaźniki ceny, aby mieć pełniejszy obraz kursu akcji z wielu punktów widzenia. Tym samym ważne jest to, aby analizować nie tylko bieżącą cenę różnych alternatyw inwestycyjnych, ale także sposób w jaki ceny te ewoluowały w czasie.

Jedną z największych wad wielu wskaźników ceny jest to, że nie uwzględniają one różnych stopni wzrostu. Jeśli jedna firma ma oczekiwany wzrost znacznie wyższy niż druga, to każdy dolar zysku w firmie o wysokiej dynamice jest oczywiście bardziej wartościowy dla akcjonariusza. Innymi słowy, jest oczywiste, że najszybciej rozwijająca się firma powinna mieć wyższy wskaźnik cena/zysk.

Dobrą alternatywą w tych przypadkach jest odwołanie się do wskaźnika PEG (Price/Earnings To Growth) czyli wzkaźnik wzrostowy ceny do zysku. Wskaźnik ten uzyskuje się poprzez podzielenie wskaźnika cena/zysk przez oczekiwaną stopę wzrostu w zyskach. Biorąc pod uwagę różne wskaźniki wzrostu, wskaźnik PEG może być lepszym narzędziem niż inne wskaźniki wyceny gdy analizowane spółki mają odmienne stopy wzrostu.

 

Dynamiczne spojrzenie
Dane statystyczne pokazują, że istnieje odwrotna zależność między wskaźnikami wyceny rynkowej a zyskiem z akcji w długim okresie. Oznacza to, że firmy o niskiej atrakcyjności rynkowej generują wyższe zyski dla akcjonariuszy, chociaż w ostatnich latach związek ten nie koniecznie sie sprawdza, ponieważ wiele z najbardziej dochodowych alternatyw na rynku stanowiły aktywa o wysokiej wartości wzrostu z wycenami powyżej średniej.

W dużym stopniu, wysoki zwrot z firm o niskiej wartości wynika z faktu, że rynek wykazuje tendencję do wyolbrzymiania czynników negatywnych. Kiedy firma doświadcza trudności lub ogłasza rozczarowujące wyniki, ceny w krótkim okresie zwykle spadają nadmiernie w stosunku do długoterminowej wartości.

Jednak ta statystyczna zależność między wycenami i zyskami jest zazwyczaj bardzo ogólnikowa. Kupowanie akcji tylko dlatego, że wskaźniki wyceny wyglądają atrakcyjnie, to zazwyczaj poważny błąd.

Popularnie nazywana pułapką wartości, która wygląda wyjątkowo atrakcyjnie na podstawie jej wyceny, niemniej jednak może generować rozczarowujące zwroty, a w wielu przypadkach nawet duże straty dla inwestora.

Gdy podstawy biznesu ulegają trwałemu pogorszeniu, wskaźniki wyceny nie ilustrują ogólnej sytuacji. To znaczy, może być tak, że stosunek ceny do zysków jest kusząco niski. Jednak w przypadku, gdy zyski spółki ulegną trwałemu spadkowi, rynek uwzględni te dane w wycenie, a możliwe jest, że poziomy wyceny nigdy się nie poprawią jeśli firma nie odwróci tendencji spadku zysków.

Dobrym sposobem podejścia do tych sytuacji jest próba zrozumienia, jakie są oczekiwania zawarte w cenie aktywów. Jeśli akcje są tanie, zwykle dzieje się tak z jakiegoś powodu. Pytanie brzmi, co rynek myśli o firmie i jak moje oczekiwania różnią się od oczekiwań rynku?

Na przykład może się zdarzyć, że cena aktywów gwałtownie spadnie w reakcji na raport o niezadowalajacych wynikach. Jeżeli inwestor uważa, że ​​wiadomość jest wyolbrzymiona, a problemy firmy są bardziej przejściowe niż trwałe, to może uznać, że stoi przed szansą na kupno.

Głównym punktem do rozpatrzenia jest to, że wskaźniki wyceny mogą być bardzo przydatnymi narzędziami do podejmowania decyzji, ale analiza gruntowna inwestycji wymaga znacznie więcej niż porównania wskaźników. Znalezienie możliwości inwestycyjnych w niedowartościowanych aktywach wiąże się z wykryciem sytuacji, w których inwestor może uzasadnić dlaczego uważa, że ​​wskaźniki wyceny wzrosną w przyszłości.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są ogólne i odnoszące się do instrumentów finansowych, zostały one przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią rekomendacji dotyczącej inwestycji, zachecania lub oferty do przeprowadzenia jakiejkolwiek operacji lub transakcji. Informacje te nie odzwierciedlają pozycji (własnych lub stron trzecich) uczestników konkretnej giełdy. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź: advertenciaslegales.informesdifbroker. Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego, ani dokonania jakichkolwiek inwestycji. DIF Broker nie bierze pod uwagę osobistych celów inwestycyjnych ani sytuacji finansowej klientów i nie składa żadnych oświadczeń, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność czy kompletność informacji, ani za jakiekolwiek straty wynikające z inwestycji opartych na zaleceniu, prognozie lub innych informacjach dostarczanych przez pracowników DIF Broker, strony trzeciej,  lub w inny sposób. Wszelkie fakty, oceny, analizy, prognozy, opinie i inne informacje zawarte w tej publikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i / lub marketingowy. Jako takie, nie powinny być wykorzystywane do kształtowania portfela inwestycyjnego ani jako podstawy do rekomendacji inwestycyjnych. Ze względu na ściśle informacyjny charakter tego bloga, decyzje inwestycyjne podejmowane w oparciu o jego treść leżą wyłącznie w gestii inwestora. Obrót produktami i usługami DIF Broker może, nawet jeśli jest dokonywany zgodnie z Rekomendacją, skutkować zarówno stratami jak i zyskami. W szczególności obrót produktami lewarowanymi, takimi jak, ale nie tylko, pary walutowe, derywatywy i surowce, może być bardzo spekulacyjny, a straty i zyski mogą podlegać gwałtownym i szybkim fluktuacjom. Przed inwestowaniem czy tradingiem konkretnych produktów powinieneś wziąć pod uwagę swoją sytuację finansową i / lub porozmawiać ze swoim doradcą finansowym, aby zrozumieć ryzyko, jakie możesz ponieść i ocenić czy jest ono odpowiednie dla Twojej sytuacji. DIF Broker zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wycofania lub zmiany wszelkich Publikacji lub Informacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wszelkie publikacje mogą odzwiercielać osobiste opinie autora, tym samym mogą nie odzwierciedlać opinii DIF Broker.