Loading...

Blog

GIEŁDA - MATERIAŁY EDUKACYJNE
Home / Blog

NOTA TEMATYCZNA – PERSPEKTYWA DŁUGOTERMINOWA

Artykuł został stworzony przez BiG, Banco de Investimento Global, sprawdź pełną klauzulę poniżej.

“Wierzę, że czas, a nie wyczucie chwili, jest on kluczem do budowania bogactwa na giełdzie” – Bill Miller

Tegoroczne spadki z perspektywy historii S&P 500

Od początku roku rynek akcji w Ameryce Północnej stracił na wartości około 14% z powodu wielu czynników (inflacja na poziomie dziesięcioletnim, wojna w Europie, ograniczenia w Chinach i zmiana stanowiska głównych banków centralnych). Inwestor powinien jednak pamiętać, że rynek akcji ma tendencję do przeżywania podobnych okresów z dużą częstotliwością. W rzeczywistości od 1980 r. w 17 latach z 43 lat rynek na przestrzeni roku zanotował spadek o -14% lub więcej, a w 8 latach z tych 17 lat rynek zakończył rok z dodatnią stopą zwrotu.

Podwyżki stóp procentowych to nie koniec świata dla rynku akcji

W marcu 2022 roku FED podwyższył stopę referencyjną o 25 punktów bazowych do poziomu 0,25%-0,5%, a następnie w maju ponownie podwyższył ją o 50 punktów bazowych do poziomu 0,75%-1%. Inflacja w USA jest nadal wysoka i z pewnością nie będzie to ostatnia podwyżka stóp procentowych przez FED. Jednak od lat 80-tych FED zainicjował 8 cykli podwyżek stóp procentowych (nie licząc obecnego) i pomimo początkowego szoku, we wszystkich cyklach rynek osiągał pozytywne wyniki po 9 miesiącach od pierwszej podwyżki.

Podwyżki stóp procentowych są nieuniknione. Liczy się nasze zachowaniew każdej z nich

Od 1900 r. świat doświadczył niezliczonych kryzysów o różnym nasileniu, takich jak wojny światowe i Wielki Kryzys. Jednak w przeszłości firmom udawało się na nowo odkrywać swoją działalność i przezwyciężać te momenty, co powodowało znaczny wzrost wartości amerykańskiego indeksu Dow Jones.

Sprzedaż aktywów, aby odkupić je po niższej cenie w odpowiedzi na kryzys, jest strategią obarczoną dużym marginesem błędu, ponieważ spadki na rynku są bardzo zróżnicowane, zarówno pod względem czasu trwania, jak i intensywności.

Historycznie patrząc, aktywne inwestowanie w momentach paniki, przynosiło dobre rezultaty

Na poniższym wykresie porównano sześciomiesięczne stopy zwrotu z inwestycji o wartości 100 USD w szczytowym momencie napięć rynkowych dla każdego z wymienionych kryzysów. Widać wyraźnie, że im poważniejszy kryzys, tym większy potencjał wychodzenia z niego, a tym samym reinwestowania w perspektywie długoterminowej.

Co by się stało, gdyby w najgorszym miesiącu każdego roku inwestor zamykał swoje pozycje i wchodził dopiero pod koniec następnego miesiąca?

Stopa zwrotu od początku 2000 r. byłaby znacznie niższa niż sam indeks, wynosząc zaledwie 47%.  Dla porównania, gdyby inwestor zainwestował na stałe, całkowity zwrot z inwestycji wyniósłby 181%.

Przewidzenie spadków na rynku jest praktycznie niemożliwe, a ryzyko przegapienia ożywienia prowadzi do wyników znacznie gorszych niż w przypadku inwestorów, którzy pozostają na rynku. Patrząc po wykresie widać, że gdy straci się najlepszy miesiąc w roku, w rzeczywistości można osiągnąć ujemną stopę zwrotu.

“Bądź ostrożny, gdy inni są chciwi, i bądź chciwy, gdy inni są ostrożni”
Warren Buffett

Niedawna dewaluacja na rynku akcji stwarza okazje do kupna dla inwestorów, którzy koncentrują się na długim okresie i solidności firm, z którymi są związani, abstrahując od negatywnych nastrojów panujących na rynku.

W okresie od wybuchu pandemii do końca 2021 roku Warren Buffett utrzymywał dyskretną strategię, nie nastawiając się na znaczące wzrosty. Jednak pomimo obecnej niepewności na rynku kapitałowym, strategia ta uległa wyraźnej zmianie w I kwartale 2022 roku. W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku Berkshire Hathaway pozyskał nowe i rozszerzył istniejące pozycje o wartości 50 mln USD. Wśród największych zakupów znalazły się firmy Chevron (4,5 mln USD) i Occidental Petroleum z sektora naftowego, a także Activision Blizzard, działająca w sektorze gier wideo. Dodatkowo konglomerat Warrena Buffetta nabył 11% udziałów w amerykańskiej firmie HP, o wartości 4 mln USD. Ponadto Berkshire ulokował blisko 10 mln USD w sektorze finansowym, w tym w takich firmach jak JPMorgan Chase, Goldman Sachs i Wells Fargo. Mimo tak dużego zaangażowania, Berkshire umocniło swoją pozycję i kupiło więcej akcji Apple, o wartości 600 mln USD. W ciągu kwartału konglomerat ogłosił również przejęcie firmy ubezpieczeniowej Alleghany za 11,6 mln USD.

Cena jest tym, co płacimy, wartość jest tym, co otrzymujemy.” Warren Buffett

W tych niepewnych czasach zawsze warto pamiętać, że rynek istnieje po to, by służyć inwestorom, a cena, po której notowana jest dana firma, nie oznacza, że prawidłowo odzwierciedla jej wartość.

Dlatego ważne jest, aby dobrze poznać firmę i zrozumieć jej wartość, tak aby w momencie, gdy cena spadnie poniżej tej wartości, pojawiła się doskonała okazja do kupna. Ponadto ważna jest dywersyfikacja, aby w okresach napięć portfel inwestycyjny nie był narażony na ryzyko związane z konkretnym sektorem lub regionem.

W związku z tym, naszym zdaniem, inwestowanie w aktywa wysokiej jakości po atrakcyjnych, długoterminowych cenach jest nadal najlepszą strategią w każdym kontekście makroekonomicznym.

Podstawy europejskiego rynku akcji


 
Nota prawna
Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych, na podstawie informacji dostępnych publicznie i zebranych ze źródeł uznanych za wiarygodne. BiG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność podanych informacji, ani nie należy traktować niczego, co jest tu zawarte, jako wskazówkę, że jakiekolwiek wyniki zostaną osiągnięte. Zwraca się w szczególności uwagę na fakt, że oczekiwane wyniki mogą ulec zmianie w wyniku zmian założeń, które posłużyły za podstawę udostępnionych obecnie informacji. Ostrzega się również, że wyniki osiągane w przeszłości przez jakikolwiek papier wartościowy nie stanowią gwarancji utrzymania takich samych wyników w przyszłości, a także, że cena jakiegokolwiek papieru wartościowego może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany kursów walutowych inwestycji, które nie są denominowane w walucie lokalnej inwestora, mogą mieć niekorzystny wpływ na ich wartość, cenę lub rentowność. Niniejszy dokument nie został przygotowany z myślą o konkretnym celu inwestycyjnym. Przy jego opracowywaniu nie uwzględniono żadnych szczególnych potrzeb jakiejkolwiek osoby lub jednostki. BiG może udostępnić dodatkowe informacje, jeśli wyraźnie o nie poprosi. Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych. BiG zapewnia niezależność w zakresie rekomendacji inwestycyjnych zgodnie z punktami 7.23 i 7.24 polityki zarządzania konfliktami interesów BiG. BiG stale monitoruje rekomendacje wydawane przez analityków zgodnie z Kodeksem Postępowania i Polityką Transakcji Osobistych..

This document has been prepared exclusively for informative purposes, and is based on publicly available information, retrieved from sources deemed trustworthy. BiG does not assume any responsibility for the full correction of the information provided, and the information here provided should not be interpreted as an indicator that any results will be achieved. We emphasize that the projected results are susceptible to alterations due to changes in the assumptions that have served as basis to the
information here provided. We forewarn that the previous performance of a security is not a guarantee of identical performance in the future. Changes in exchange rates of securities denominated in a currency different from that of the investor may lead to a negative impact on the value, price or return of such securities. BiG may provide
additional information, if so is requested. This document is not a sale proposal, nor a purchase solicitation for the subscription of any securities. BiG ensures independence in investment recommendations under the terms of points 7.23 and 7.24 of BiG’s Conflict of Interest Management Policy. BiG continuously monitors the recommendations issued by analysts under the terms of the Code of Conduct and Personal Transactions Policy.
• Banco de Investimento Global, S.A. is an institution registered on and regulated by the Bank of Portugal and by the
Portuguese Securities Market Commission, the two main entities that regulate financial activities in Portugal.
• BiG has a Code of Conduct, applicable to all its employees that carry out activities as financial analysts, with the
aim to ensure the continuation of the accuracy, competence and excellence that characterize its institutional image. This
document is available for external consultation, if required.
• The analysts in BiG’s Research Team do not, and will not, receive any kind of compensation in the scope of the
regular carrying out of its recommendations, which reflect strictly personal opinions.
• There isn’t a predefined coverage policy in regards to the selection of stocks that are subject to investment
recommendations.