Loading...

Blog

GIEŁDA - MATERIAŁY EDUKACYJNE
Home / Blog

NOTA TEMATYCZNA – CLOUD COMPUTING

Artykuł został stworzony przez BiG, Banco de Investimento Global, sprawdź pełną klauzulę poniżej.

Wprowadzenie

Pojawienie się pandemii oraz postępująca cyfryzacja gospodarki sprawiają, że cloud, czyli chmura obliczeniowa, staje się centrum nowych doświadczeń cyfrowych. Otwierając ten dokument, nawet jeśli nie do końca zdajesz sobie z tego sprawę, prawdopodobnie wykorzystujesz cloud computing. Korzystanie z usług online, wysyłanie wiadomości pocztą elektroniczną, edytowanie dokumentów lub przechowywanie plików, oglądanie filmów i słuchanie muzyki coraz częściej możliwe jest właśnie dzięki działającej w tle chmurze obliczeniowej.

Szacuje się, że do końca 2022 r, globalna sprzedaż tej branży osiągnie wartość 544 mln USD, co oznacza 20% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Według Gartner, w ciągu najbliższych kilku lat, wydatki na chmurę przewyższą wydatki na tradycyjnie pojmowane IT.

Czym jest chmura?
Termin cloud, czyli po polsku „chmura”, stanowi metaforę nowego sposobu łączenia urządzeń, takich jak komputery i serwery, wykorzystującego Internet, jako główne narzędzie. Cloud computing to świadczenie usług komputerowych – serwerów, pamięci masowej, baz danych, sieci, oprogramowania i analiz wywiadowczych, za pośrednictwem Internetu – chmury.

Wśród korzyści wynikających z włączenia chmury w operacje firmy znajdują się:

Skalowalność i mobilność: dzięki temu, że dane i aplikacje znajdują się w chmurze, użytkownicy mogą z nich korzystać za pośrednictwem dowolnego urządzenia oraz z dowolnego miejsca oferującego połączenie z Internetem.

Zarządzanie kosztami: korzystanie z cloud pozwala firmom zredukować koszty, ponieważ nie muszą one nabywać niezbędnego sprzętu, a także nim zarządzać. Mogą one pozwolić sobie także na utrzymywanie mniejszych ekip IT, jako że do ich dyspozycji pozostaje wiedza, a także siła robocza zapewniana przez dostawcę usługi w chmurze.

Odzyskiwanie danych: przechowywanie informacji w chmurze umożliwia użytkownikom dostęp do danych nawet wtedy, gdy urządzenia (komputer, tablet, smartfon) nie działają, co pozwala na szybkie odzyskanie danych utraconych w przypadku problemów technicznych, katastrofy lub utraty zasilania.

Zróżnicowanie usług
Segment cloud computing obejmuje kilka rodzajów usług i modeli dostosowanych do potrzeb użytkownika.

Chmura publiczna vs prywatna vs hybrydowa

Chmura publiczna: model, w którym ze środowiska chmury korzystać można za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci, czego zaletą dla klienta jest niski kosz początkowy oraz wysoka skalowalność. Wadą tego modelu jest zwiększone ryzyko wynikające z faktu, że z tej samej chmury korzysta wiele firm i organizacji.

Chmura prywatna: w tym przypadku, zasoby obliczeniowe przeznaczone są wyłącznie dla jednej organizacji, a wykorzystywany sprzęt jest całkowicie oddzielny. Środowisko chmury dostępne jest jedynie dla tej organizacji, za pomocą dopuszczonego do tego celu sprzętu i protokołów autoryzacji. Spośród wszystkich modeli wdrożeniowych chmury, ten właśnie zapewnia klientom największą kontrolę nad bezpieczeństwem danych oraz większą elastyczność w przydzielaniu zasobów obliczeniowych.

Chmura hybrydowa: elastyczny i przystępny cenowo model, łączący elementy chmury publicznej i prywatnej. Zwiększenie pojemności chmury prywatnej jest procesem złożonym i wiążącym się zawsze z większymi kosztami, niż w przypadku chmury publicznej. Zazwyczaj, klienci decydujący się na model hybrydowy, mają tendencję do alokowania najbardziej wrażliwych danych w prywatnej części modelu, podczas gdy mniej krytyczne dane są przechowywane w części publicznej.

Oprócz trzech wyżej wymienionych modeli, dostępne są także inne warianty, w tym chmura społecznościowa. Jest to rodzaj chmury prywatnej, owoc współpracy różnych firm korzystających z niej razem, by osiągnąć wspólny cel. Korzystając z tej samej infrastruktury, organizacje te mogą uzyskiwać dostęp do danych czy zasobów oraz dzielić się nimi między sobą. Przykładowo, aby konsumenci mogli korzystać z bankomatów, banki muszą dysponować wspólną infrastrukturą, która umożliwia im szybki dostęp do danych i informacji o poszczególnych kontach.

IaaS vs PaaS vs SaaS: to rozróżnienie usług w zależności od poziomu odpowiedzialności, jaką dana firma chce na siebie wziąć w zarządzaniu swoimi potrzebami w zakresie cloud computing.

Infrastructure as a Service (IaaS): najbardziej podstawowa usługa cloud, w której dostawcy udostępniają jedynie infrastrukturę chmury – virtual machines (VM), serwery itp. Oznacza to, że klienci korzystają z własnych systemów i aplikacji, zarządzają nimi, przechowują informacje i własne sieci w ramach infrastruktury udostępnianej przez inny podmiot.
Przykłady: AWS (Amazon), Microsoft Azure, Google Cloud Infrastructure, etc.

Platform as a Service (PaaS): odnosi się do usług cloud computing stwarzających, na żądanie klienta, środowisko do rozwijania, testowania i zarządzania własnym oprogramowaniem. Kategoria PaaS powstałaby umożliwić programistom szybkie tworzenie aplikacji internetowych lub mobilnych, bez potrzeby konfigurowania lub zarządzanie infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania serwerów, pamięci masowej, sieci i baz danych, niezbędnych do tworzenia aplikacji.
Przykłady: Windows Azure (Microsoft), Force.com (Salesforce), Google App Engine, SAP, etc.

Software as a Service (SaaS): usługa, w której dostawca jest odpowiedzialny za zarządzanie oprogramowaniem i infrastrukturę bazową, w tym za konserwację, aktualizacje, bezpieczeństwo itp.
Przykłady: Serviços de streaming, Gmail (Google), Zoom, etc.

Rozwój branży
Gartner szacuje, że w 2025 r. wydatki przedsiębiorstw na chmurę publiczną przewyższą wydatki na tradycyjne IT. Oznacza to, że pod koniec tego okresu, usługi takie jak IaaS, PaaS i SaaS będą stanowiły ponad 50% wydatków na IT.

Firmy obecne w branży
Jeśli chodzi o model IaaS i PaaS, na rynku dominują duże firmy technologiczne, takie jak Amazon, Microsoft i Google, które oferują usługi na dużą skalę.

Amazon Web Services (Amazon): AWS to najbardziej “dojrzała” chmura obliczeniowa na rynku, oferująca szeroki zakres usług dla praktycznie każdego użytkownika końcowego, od programistów indywidualnych, po duże przedsiębiorstwa oraz rządy. Firma stworzyła chmurę AWS 11 lat temu, utrzymując od tego czasu niezachwianą pozycję lidera na rynku. W 2021 roku AWS wygenerowała 62 mln USD przychodów, które przełożyły się na zyski w wysokości 18,5 mln USD.

Azure (Microsoft): Microsoft jest największym konkurentem Amazon w tym segmencie. Azure oferuje szeroki zakres usług dostosowanych specjalnie do potrzeb firm, które już korzystają z produktów firmy Microsoft (np. Windows, Office 365 itp.). Azure jest najpowszechniej stosowaną usługą cloud wśród dużych organizacji – korzysta z niej 95% firm z listy Fortune 500.

Google Cloud (Google): Usługa chmury Google, choć nadal daleko w tyle za wspomnianymi liderami branży, staje się trzecią, co do wielkości siłą na rynku cloud computing. W celu zmniejszenia dystansu do Azure i AWS oraz zwiększenia sprzedaży, gigant technologiczny zainwestował znaczne środki w segment, który nie osiągnął jeszcze rentowności, generując w 2021 r. straty w wysokości 3 mln USD.

Alibaba Cloud (Alibaba): Chińska firma zajmuje 4. miejsce pod względem wielkości usług cloud computing, która  w 2021 roku wygenerowała 9 mln USD. Według niektórych źródeł branżowych, posiada blisko 40% udziału w rynku w Chinach, jednak biorąc pod uwagę niską penetrację rynku międzynarodowego, w skali globalnej wskaźnik ten wynosi około 6%.

Saas
Jeśli chodzi o Software as a Services, jako usługę, rynek jest tu znacznie bardziej fragmentaryczny. Obejmuje olbrzymią ilość usług w różnych branżach, m.in. streaming, customer relations, design i reklamę, wideokonferencje, handel detaliczny, bezpieczeństwo cybernetyczne.

 


 

 

Nota prawna
Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych, na podstawie informacji dostępnych publicznie i zebranych ze źródeł uznanych za wiarygodne. BiG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność podanych informacji, ani nie należy traktować niczego, co jest tu zawarte, jako wskazówkę, że jakiekolwiek wyniki zostaną osiągnięte. Zwraca się w szczególności uwagę na fakt, że oczekiwane wyniki mogą ulec zmianie w wyniku zmian założeń, które posłużyły za podstawę udostępnionych obecnie informacji. Ostrzega się również, że wyniki osiągane w przeszłości przez jakikolwiek papier wartościowy nie stanowią gwarancji utrzymania takich samych wyników w przyszłości, a także, że cena jakiegokolwiek papieru wartościowego może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany kursów walutowych inwestycji, które nie są denominowane w walucie lokalnej inwestora, mogą mieć niekorzystny wpływ na ich wartość, cenę lub rentowność. Niniejszy dokument nie został przygotowany z myślą o konkretnym celu inwestycyjnym. Przy jego opracowywaniu nie uwzględniono żadnych szczególnych potrzeb jakiejkolwiek osoby lub jednostki. BiG może udostępnić dodatkowe informacje, jeśli wyraźnie o nie poprosi. Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych. BiG zapewnia niezależność w zakresie rekomendacji inwestycyjnych zgodnie z punktami 7.23 i 7.24 polityki zarządzania konfliktami interesów BiG. BiG stale monitoruje rekomendacje wydawane przez analityków zgodnie z Kodeksem Postępowania i Polityką Transakcji Osobistych..

This document has been prepared exclusively for informative purposes, and is based on publicly available information, retrieved from sources deemed trustworthy. BiG does not assume any responsibility for the full correction of the information provided, and the information here provided should not be interpreted as an indicator that any results will be achieved. We emphasize that the projected results are susceptible to alterations due to changes in the assumptions that have served as basis to the
information here provided. We forewarn that the previous performance of a security is not a guarantee of identical performance in the future. Changes in exchange rates of securities denominated in a currency different from that of the investor may lead to a negative impact on the value, price or return of such securities. BiG may provide
additional information, if so is requested. This document is not a sale proposal, nor a purchase solicitation for the subscription of any securities. BiG ensures independence in investment recommendations under the terms of points 7.23 and 7.24 of BiG’s Conflict of Interest Management Policy. BiG continuously monitors the recommendations issued by analysts under the terms of the Code of Conduct and Personal Transactions Policy.
• Banco de Investimento Global, S.A. is an institution registered on and regulated by the Bank of Portugal and by the
Portuguese Securities Market Commission, the two main entities that regulate financial activities in Portugal.
• BiG has a Code of Conduct, applicable to all its employees that carry out activities as financial analysts, with the
aim to ensure the continuation of the accuracy, competence and excellence that characterize its institutional image. This
document is available for external consultation, if required.
• The analysts in BiG’s Research Team do not, and will not, receive any kind of compensation in the scope of the
regular carrying out of its recommendations, which reflect strictly personal opinions.
• There isn’t a predefined coverage policy in regards to the selection of stocks that are subject to investment
recommendations.