Międzynarodowy Model Rotacji


Portfel Międzynarodowy

Międzynarodowy Portfel Inwestycyjny

 

CEL: uzyskanie możliwie wysokiej stopy zwrotu z rynków globalnych oraz wyników wyższych od MSCI EAFE

POZIOM RYZYKA: wysokie ryzyko, inwestycja odpowiednia, jako część całościowego portfela inwestora

__________________________________________________________________________________________________________

 

Portfel przeznaczona są dla zamożnych inwestorów pragnących w długim terminie uzyskać stopy zwrotu wyższe od zwrotów z indeksu giełdowego. Indeksem benchmark jest międzynarodowy indeks iShares MSCI EAFE.

Polityka inwestycyjna


Celem inwestycji jest długoterminowy wzrost wartości portfela. Portfel Międzynarodowy to strategia aktywnej alokacji. Zaangażowanie na rynku akcji wynosi zawsze 100 procent, tym samym jest to portfel wysokiego ryzyka. Dlatego też jest to strategia stosowana tylko jako część większej strategii inwestycyjnej.

Do portfela włączane są zarówno aktywa rynków rozwiniętych (Europy i Stanów Zjednoczonych), jak również rynków wschodzących (Azji, Ameryki Południowej i Afryki). Zarządzający monitorują sytuację na światowych rynkach finansowych, wybierając te o największym potencjale wzrostu.

Wyniki portfela międzynarodowego, przy pełnym zaangażowaniu 100%  na rynku*

stan na dzień 31.12.2013

* Wyniki szacunkowe, patrz klauzula dostępna na końcu strony. Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów.

Wyniki skumulowane, przy pełnym zaangażowaniu, 100% czasu na rynku*

Początkowa wartość inwestycji 50 000 USD. Przedział czasowy od 31.12.2001 do 10.07.2013.

Dla porównania wyniki indeksu międzynarodowego iShares MSCI EAFE

Procentowy zysk skumulowany z portfela międzynarodowego

 * Wyniki szacunkowe, patrz klauzula dostępna na końcu strony. Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów.

 

Minimalna początkowa wartość inwestycji wynosi 25 000 EUR lub USD. Roczna opłata za zarządzanie 2%.

Osoby zainteresowane rozpoczęciem inwestowania, zapraszamy do kontaktu z doradcą DIF Broker. Przybliżymy oferowane przez nas portfele inwestycyjne oraz zaproponujemy najbardziej atrakcyjne rozwiązanie.

Informacje wspólne dla wszystkich portfeli

Wiadomości

wiadomość z dnia 23.08.2013

W dniu wczorajszym nastąpiła kolejna zmiana w modelu międzynarodowym. Jest to druga zmiana w sierpniu i piąta zmiana w roku. Na skutek tej zmiany na chwilę obecną 100 % portfela zainwestowane jest w aktywa krajów rozwiniętych. Proces odchodzenia od krajów Emerging Markets na rzecz krajów rozwiniętych rozpoczął się na początku 2012 roku. W tym momencie portfel inwestuje w pięć funduszy ETF, dających ekspozycję inwestycyjną w krajach rozwiniętych.

Tendencja ta idealnie odzwierciedla polaryzację globalnego rynku inwestycyjnego, o czym pisaliśmy 22.082013: wpis

wiadomość z dnia 09.08.2013

W tym tygodniu nastąpiła zmiana w składzie międzynarodowego portfela iShares International Model [ISHRINTL]. Został sprzedany fundusz TajlandiiShares MSCI Thailand Index Fund [THD] I na jego miejsce został zakupiony fundusz Niemiec iShares MSCI Germany Index [EWG].
Fundusz Tajlandii THD, przez długi czas przebywał w portfelu międzynarodowym, dokładnie od 1 listopada 2009. Od tego czasu fundusz wygenerował zysk w wysokości 80,46%.  Na jego miejsce zakupiliśmy najsilniejszy fundusz w naszym zestawieniu siły relatywnej, który nie jest częścią modelu jest to fundusz Niemiec iShares MSCI Germany Index [EWG]. Aktualnie EWG posiada siły obraz zarówno pod względem siły relatywnej jak i panującego trendu. EWG znajduje się w trendzie wzrostowym od 3 sierpnia 2012. W relacji do funduszu Tajlandii THD, fundusz Niemiec EWG wygenerował sygnał kupna dnia 6 czerwca 2013.
Zmiana ta w składzie portfela międzynarodowego spowodowała jeszcze silniejszą ekspozycję portfela w krajach rozwiniętych. W tym momencie 80% zainwestowane jest w krajach rozwiniętych i jedynie 20 % w krajach z grupy Emerging Markets.

 

Zapytaj Doradcę

   

Zainwestuj on-line

 

Klauzula:

Dla otrzymania wyników szacunkowych w prezentowanej strategii, zostały użyte wyniki indeksów. Wyniki zostały obliczone przez Dorsey, Wright & Associates ("DWA"), lecz nie zostały zweryfikowane poprzez audyt. Zmienność w strategii może być inna aniżeli zmienność indeksu S&P 500. Wyniki strategii nie uwzględniają wypłacanych dywidend dla akcji oraz funduszy ETF, nie zawierają także kosztów zarządzania, ani kosztów transakcyjnych. Dotychczasowe wyniki hipotetyczne oraz rzeczywiste, nie gwarantują przyszłych rezultatów. Każda inwestycja związana jest z potencjałem zysku oraz ryzykiem straty. Inwestorzy powinni mieć długoterminowe cele inwestycyjne Powyższe przedstawienie strategii nie stanowi jej rekomendacji.