Obligacje


Dom Maklerski Dif Broker umożliwia inwestowanie na rynku wtórnym w obligacje skarbowe oraz korporacyjne w ramach globalnego rynku inwestycyjnego. Szeroki wybór obligacji o różnym oprocentowaniu oraz ratingu emitenta. Obligacje nie są dostępne on-line na platformie inwestycyjnej, ich nabycie odbywa się na podstawie zlecenia telefonicznego, lecz stan inwestycji można na bieżąco monitorować w czasie rzeczywistym na indywidualnym rachunku maklerskim.

Oferujemy obligacje korporacyjne oraz skarbowe z całego świata: USA, Kanada, Skandynawia, Ameryka Łacińska (Brazylia, Wenezuela, Chile, Argentyna, Kolumbia, Peru, Meksyk), Europa Zachodnia (UK, Irlandia, Szwajcaria, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Grecja), Europa Środkowa i Wschodnia ( Polska, Czechy, Węgry, Litwa,  Ukraina, Rosja, Horwacja, Rumunia, Turcja, Kazahstan), Nowe Kraje Wschodzące ( Afryka, Azja, Middle East).

Obligacje są instrumentem dłużnym emitowanym przez państwo oraz przedsiębiorstwa, które zostają subskrybowane przez inwestorów. Obligacje są aktywami dla inwestora i zobowiązaniami dla emitenta. Obligacje są jedną z metod finansowania firmy, bądź państwa, gdzie inwestor udziala bezpośredniej pożyczki emitentowi. W zamian za pożyczkę inwestorzy otrzymują stałe, bądź zmienne oprocentowanie. Zwrot pożyczki następuje w dniu wykupu obligacji, kiedy to emitent odkupuje obligacje po cenie nominalnej.

Cena emisyjna – cena, po której obligacja jest sprzedawana (obligacje sprzedawane poniżej wartości nominalnej to obligacje z dyskontem; obligacje sprzedawane powyżej wartości nominalnej to obligacje z premią).

Przykład:

  • Investor X zakupił 5-letnie obligacje, z oprocentowaniem 4,65%, po cenie 95% wartości nominalnej;
  • Zakup po 95% wartości nominalnej, wykup nastąpi po 100% wartości nominalnej;
  • Inwestor będzie otrzymywał przez 5 lat 4,65% od wartości nominalnej.

Inwestor posiadający obligację, może ją w każdej chwili sprzedać na giełdzie, jako procent jej wartości nominalej. Jeśli inwestor sprzedaje powyżej wartości nominalnej, znaczy to, iż sprzedaje z premią, jeśli sprzedaje poniżej wartości nominalnej, znaczy to, iż sprzedaje z dyskontem.

Terminologia obligacji:

  • Emitent: podmiot pożyczający, emitent obligacji;
  • Waluta bazowa: waluta w jakiej emitowana jest obligacja, może to być waluta odmienna, od waluty kraju emitenta.
  • Wartość nominalna, najczęściej odnosi się do wartości po jakiej emitent odkupuje obligację w dniu wykupu.
  • Cena subskrypcji: cena nabycia obligacji na rynku pierwotnym.
  • Oprocentowanie obligacji (kupony): Oprocentowanie naliczane jest od jej wartości nominalnej. Oprocentowanie może być stałe, bądź też zmienne.
  • Wzrost kapitału: Jeśli inwestor nabędzie obligację poniżej jej wartości nominalnej i będzie ją trzymał do dnia wykupu, zostanie ona wykupiona po wartości nominalnej.

Ryzyko:

Ryzyko płynności: Obligacje są przedmitem obrotu na giełdzie, gdzie występuje zróżnicowana płynność na poszczególne instrumenty.

Ryzyko emitenta: Kupując obligację, inwestor udziala emitentowi pożyczki, w zamian za obietniecę zwrotu kapitału w dniu wykupu wraz z odsetkami. Jednakże występuje ryzyko emitenta, czy wypłaci odsetki i czy zwróci kapitał.

Ryzyko oprocentowania: W czsach dużej zmianności stóp procentowych, obligacje o stałym oprocentowaniu obarczona są większym ryzykiem.

Rizyko Giełdy: Ryzyko zmiany cen na giełdzie i wystąpienie straty przed dniem wykupu.

Inwestowanie w obligacje

Minimalna wielkość inwestycji wynosi 10 000,00 EUR lub 10 000,00 USD 

Obligacje opłata brokerska: 0,25 % z minimum 10€

Odsetki od obligacji: 1 % + VAT

Obligacje amortyzacja: 0,2 % + VAT

Inwestowanie od 2 tys USD dostępne jest dla funduszy ETF obligacyjnych. Poniżej lista funduszy. Pełna, aktualna lista dostępna jest bezpośrednio na platformie DIF Freedom. Można pobrac darmowe demo platformy.

http://www.dommaklerskidif.pl/web/pl_pl/120#close

pobierz demo

 

JUŻ TERAZ DOSTĘPNE OBLIGACJE NA PLATFORMIE ONLINE - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ