Prawo


Klauzula

Przystępując do korzystania z usług DIF Broker - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A,
(www.difbroker.com), użytkownik zgadza się na następujące warunki:


• Cała intelektualna i przemysłowa własność w obrębie funkcji serwisu, dla których jest przeznaczony
jest zastrzeżona;


• Informacje finansowe przedstawiane przez platformę Dif Freedom, podawane wyceny instrumentów
finansowych, aktualności, wyniki badań lub inne informacje finansowe uzyskane od innych podmiotów,


DIF nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawdziwe informacje przekazane lub błędne
postrzegania interpretacji lub wykorzystanie przekazywanych informacji;


• Dostarczone informacje powinny być poddane przez inwestora dokładnej analizie, w formułowaniu
decyzji inwestycyjnych i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub działań prawnych przez
użytkownika;


• Usługa świadczona jest za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, w którym błędy transmisji,
problemy techniczne, zakłócenia, rozłączenia, utraty danych, zawieszenia, przerwy lub inne usterki, DIF
lub właściwe podmioty nie ponosi odpowiedzialności;


• Niniejsze warunki użytkowania mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i ze skutkiem natychmiastowym,
więc użytkownik musi nadążyć z wiedzą o nich;


• Przeprowadzenie operacji na platformie Dif Freedom jest zależne od otwarcia rachunku papierów
wartościowych oraz wpłacenia depozytu w DIF Broker i podpisania umowy;

Ochrona Danych Osobowych

DIF Broker przyjmuje następujące obowiązki:

Zbierane są tylko niezbędne dane i istotne dla celów naszych usług, które zostały zatwierdzone przez
Narodową Komisję Ochrony Danych.

Zagwarantowany jest dla Klienta dostęp do swoich danych i powinien złożyć pisemny wniosek o ich
aktualizację, poprawę lub usunięcie.

DIF wykorzystuje systemy bezpieczeństwa, które zapobiegają wyświetlaniu, modyfikacji lub zniszczeniu
danych przez osoby do tego nieupoważnione, a które pozwalają wykryć zamierzone lub niezamierzone
informacyjne odchylenia.

Tłumaczenie materiałów informacyjnych na języki inne niż angielski przeznaczone są wyłącznie dla wygody
niemówiących po angielski Klientów. Wierność tłumaczenia nie jest gwarantowana. Jeżeli pojawiają się
pytania dotyczące dokładności informacji zawartych w tłumaczeniu, proszę sprawdzić wersję angielską
dokumentu, która jest oficjalną wersją dokumentu. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w
tłumaczeniu nie są wiążące i nie mają mocy prawnej.