Globalne Inwestowanie


Portfel Inwestycyjny Globane Inwestowanie

Portfel Globalnego Inwestowania 

CEL: uzyskanie możliwie wysokiej stopy zwrotu z rynków globalnych oraz wyników wyższych od S&P 500

POZIOM RYZYKA: umiarkowane ryzyko, inwestycja czasowo przechodzi w gotówkę

 ___________________________________________________________________________________________________________

Portfel inwestycyjny przeznaczona jest dla zamożnych inwestorów pragnących w długim terminie uzyskać stopy zwrotu wyższe od zwrotów z indeksu giełdowego. Indeksem benchmark jest amerykański indeks S&P 500. Portfel jest aktywnie zarządzany oraz gdy wzrasta ryzyko, inwestycja cześciowo, bądź w całości przenoszona jest w gotówkę. Dlatego też portfel ten doskonale sprawdza się jako kompleksowa, gotowa strategia na rynku globalnym.

Polityka inwestycyjna portfela


Celem inwestycji jest długoterminowy wzrost wartości portfela przy jednoczesnym dążeniu do utrzymania ryzyka inwestycyjnego na umiarkowanym poziomie. Portfel Globalnego Inwestowania to strategia aktywnej alokacji. Zaangażowanie na rynku akcji wahać się może od 0 do 100 proc. To pozwala na zmniejszenie zaangażowania w ryzykowne aktywa w czasie dekoniunktury oraz pełną ekspozycję na rynku w czasie dobrej koniunktury na giełdzie. Jesteśmy obecni tylko na tych rynkach, które mają duże szanse na wzrosty. Jeżeli żaden z rynków nie rokuje pozytywnie, całość środków trzymana jest w bezpiecznych aktywach (gotówka, fundusz obligacji).
 
Do portfela włączane są zarówno aktywa rynków rozwiniętych (Europy i Stanów Zjednoczonych), jak również rynków wschodzących (Azji, Ameryki Południowej i Afryki). Zarządzający monitorują sytuację na światowych rynkach finansowych, wybierając te o największym potencjale wzrostu.


Rys. 1 Szacunkowe roczne wyniki portfela globalnego inwestowania*

* Wyniki szacunkowe, patrz klauzula dostępna na końcu strony. Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów. Stan na 31.12.2013.

 

Rys.2 Zyski skumulowane inwestycji w portfelu*

Szacunkowe zyski skumulowane wraz ze widoczną zmieniającą się wartością inwestycji od 01.01.2001 do 30.10.2013. Wartość początkowa inwestycji 50 000 USD, wartość końcowa 341 638,57 USD. Zysk skumulowany 583,28%.

* Wyniki szacunkowe, patrz klauzula dostępna na końcu strony. Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów. 

 

Minimalna początkowa wartość inwestycji wynosi 25 000 EUR lub USD. Roczny koszt zarządzania do 3%.

Osoby zainteresowane rozpoczęciem inwestowania, zapraszamy do kontaktu z doradcą DIF Broker. Przybliżymy oferowane przez nas portfele inwestycyjne oraz zaproponujemy najbardziej atrakcyjne rozwiązanie.

Informacje wspólne dla wszystkich portfeli

Szczegółowe informacje na temat inwestycji

 

Zapytaj Doradcę

   

Zainwestuj on-lineKlauzula:

Dla otrzymania wyników szacunkowych w prezentowanej strategii, zostały użyte wyniki indeksów.  Wyniki zostały obliczone przez  Dorsey, Wright & Associates ("DWA"), lecz nie zostały zweryfikowane poprzez audyt. Zmienność w strategii może być inna aniżeli zmienność indeksu  S&P 500. Wyniki strategii nie uwzględniają wypłacanych dywidend dla akcji oraz funduszy ETF, nie zawierają także kosztów zarządzania, ani kosztów transakcyjnych. Dotychczasowe wyniki hipotetyczne oraz rzeczywiste, nie gwarantują przyszłych rezultatów. Każda inwestycja związana jest z potencjałem zysku oraz ryzykiem straty. Inwestorzy powinni mieć długoterminowe cele inwestycyjne Powyższe przedstawienie strategii nie stanowi jej rekomendacji.