MIFID


MiFID – (Markets in Financial Instruments Directive) - dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych

Czym jest MiFID?

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych powszechnie znany, jako MiFID, oparta na Dyrektywie UE nº 2004/39 / CE, która uchyla dyrektywę Board Directive 1993/22 / WE z dnia 10 maja 1993 roku w sprawie usług inwestycyjnych w sektorze papierów wartościowych.

Ten instrument prawny Wspólnoty, wszedł w życie w dniu 1 listopada 2007 roku i odzwierciedla europejski plan działania koncentrujący się na sektorze finansowym.

Ten plan działania koncentruje się na dwóch głównych wytycznych: Po pierwsze, daje większy stopień ochrony inwestorów w korzystaniu z usług inwestycyjnych, a po drugie, wytwarzają znaczną poprawę funkcjonowania rynków finansowych.

Biorąc pod uwagę wytyczne dyrektywy, główne cele MiFID są:


•    Zwiększenie poziomu ochrony Klientów, zwłaszcza małych inwestorów, poprzez określenie wymogów organizacyjnych i kontroli oraz poprzez ustanowienie zasad postępowania, które muszą być przestrzegane przez pośredników finansowych w celu zapewnienia, że ich działania są skoncentrowane na osiąganiu jak najlepszych wyników dla swoich Klientów;


•    Wprowadzenie wspólnej podstawy regulacyjnej w celu stworzenia jednolitego rynku, który ułatwia, dostarczaniu zarówno jednorodnych usług finansowych we wszystkich krajach, które tworzą część Unii Europejskiej oraz lepszej współpracy między różnymi podmiotami w zakresie nadzoru;

Klasyfikacja Klienta zgodnie z MiFID

Jak wspomniano powyżej, jednym z głównych celów MiFID jest ochrona inwestorów. W odniesieniu do tego aspektu MIFID przedstawia różne poziomy ochrony i przetwarzania usług inwestycyjnych, w zależności od cech przedstawionych przez klienta.

Zgodnie z dyrektywą MiFID, podmioty pośrednictwa finansowego zobowiązane są do klasyfikowania Klientów zgodnie z matrycą, która obejmuje trzy zasadnicze kategorie: inwestorów kwalifikowanych niekwalifikowanych inwestorów i uprawnionych kontrahentów.

Różne kategorie klasyfikacyjne klienta zdefiniowane przez MiFID mają odzwierciedlać różne poziomy wiedzy i doświadczenia każdego Klienta na rynkach finansowych. Zasadniczo zdolność do przyjęcia i podejmowania ryzyka wynikającego z decyzji inwestycyjnych jest zróżnicowana w zależności od każdego profilu Klienta i dlatego konieczne jest, aby dostosować poziom ochrony zgodnie z wiedzą i doświadczeniem na temat rynków finansowych.

W tej dziedzinie, DIF Broker wykonuje odpowiednią klasyfikację swoich Klientów, informując ich, do której kategorii jest zakwalifikowany oraz tego implikacje.

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat skutków i praw wynikających z tej klasyfikacji oraz warunków koniecznych, aby poprosić o zmianę kategorii, która została pierwotnie przypisana.

I. Uprawniony Kontrahent


MiFID zdefiniuje, jako uprawnionych kontrahentów podmioty, które posiadają szeroką wiedzę na temat rynków finansowych i jej produktów, które są przedmiotem obrotu na rynkach.
Do tej kategorii należą następujące podmioty:
a) Instytucje kredytowe
b) Firmy inwestycyjne;
c) Firmy Ubezpieczeniowe
d) Fundusze emerytalne oraz ich spółki zarządzające;
e) Inne upoważnione instytucje  finansowe;
f) Rządy państw i korespondujące usługi

II. Klient kwalifikowany


Zgodnie z dyrektywą, o których mowa, są zaliczane do tej kategorii podmiotów świadczących usługi inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność inwestycyjnych lub duże przedsiębiorstwa, spełniające dwa z następujących kryteriów:
•    Wartość netto 2 mln euro;
•    Aktywa ogółem 20 mln;
•    Objętość netto firm 40 milionów euro.
Zgodnie z wytycznymi w tej dyrektywie, Klienci ci, ponieważ posiadają wymagany poziom doświadczenia, wiedzy i kompetencji do podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz prawidłowego rozważania ryzyka, objęci są niższym poziomem ochrony w porównaniu do osób będących Klientami niekalifikowanymi.

III. Klienci nie kwalifikowani


Są częścią tej kategorii, wszyscy Klienci (osoby indywidualne i firm), które nie spełniają wymogów, które charakteryzują kategorię określoną powyżej.

Do tej kategorii Klientów, MiFID klasyfikuje Klientów, którzy mają ograniczoną wiedzę na temat instrumentów finansowych, dlatego też przyznaje znacznie wyższy stopnień ochrony dla tych Klientów.

W związku z tym, MiFID wymaga w odniesieniu do tych Klientów, umowy w formie pisemnej z pośrednictwem finansowym, który określa zakres relacji pomiędzy jednostką pośrednictwa finansowego a jej Klientem, z wypisaniem praw i obowiązków obu stron.
Obecnie każdy Klient posiadający rachunek z dostępem do inwestowania w instrumenty finansowe i / lub gdzie są świadczone usługi zarządzania portfelem lub inwestycji, będą klasyfikowane domyślnie przez DIF Broker, jako niewykwalifikowanego Klienta.

IV. Zmiana w klasyfikacji Klientów

MiFID daje Klientom podmiotów pośrednictwa finansowego możliwość zażądania przez formalne procedury, poprawki do przypisanej kategorii, w której były one pod uwagę, ze względu na klasyfikację, które zostały przypisane przez podmiot pośrednictwa finansowego.

W tej chwili istnieją dwie notatki.

Po pierwsze, zmiany obejmujące zwiększenie stopnia ochrony oferowanej Klientowi nie będzie niczym warunkowane. Zmiany kategoria, które skutkują zmniejszeniem stopnia ochrony danych zapewnianej dla Klienta będą podlegać spełnieniu rygorystycznych wymogów.

Z drugiej strony, każda zmiana kategorii zależy od podpisania przez Klienta określonej formy do tego celu.

Jest oczywiste, że w sytuacji, gdy zmiana pożądana przez Klienta jest przejście z Klienta kwalifikowanego do Klienta niewykwalifikowanego, zmiana ta nie będzie, co do zasady, podlegają weryfikacji jakieś szczególnym wymaganiom.

Natomiast, gdy zmiana pożądana przez Klienta wiąże się przejście od Klienta niewykwalifikowanych do Klienta kwalifikowanego będzie musiał spełnić, co najmniej dwa z następujących założeń:
•    Klient dokonuje transakcje o znacznej wartości na właściwym rynku, przy średniej częstotliwości dziesięciu operacji na kwartał w ciągu ostatniego roku;
•    Klient posiada portfel inwestycyjny, łącznie z gotówką, przekraczający € 500,000.00€; 
•    Klient pełnił funkcje lub pełnił funkcje w sektorze finansowym przynajmniej przez jeden rok w sytuacji wymagającej znajomości usług lub operacji finansowych.

Wiedza Klienta


Jedną z charakterystycznych cech dotyczących MiFID dotyczy rozróżnienia między wykonywaniu prostych usług oraz wykonaniem usług, dla których wymagana jest uprzednia ocena.

Co do tej ostatniej kategorii usług, dostęp jest uzależniony od oceny cech Klientów, aby upewnić się, że usługi i / lub produkt jest odpowiednia w stosunku do potrzeb Klienta i usługi / produkt, o którym mowa jest odpowiednia do stopnia wiedzy i doświadczeniu wykazanego przez Klienta.

W tym celu, MIFID przyjmuje zasadę KYK ( "Poznaj swojego klienta"), w ramach, których jednostka pośrednictwa finansowego ma zwrócić się z zapytanie do Klienta w celu uzyskania informacji na temat ich wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji w odniesieniu do tego rodzaju usług, działań i instrumentów finansowych. Również charakter, wielkość i częstotliwość transakcji na rynkach finansowych, a także poziom wykształcenia i aktywność zawodowa Klienta należy poznać.

W skrócie MiFID wymaga gromadzenia i oceny pewnych informacji od Klientów, które pozwalają, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie oferowanych produktów przez podmiot pośrednictwa finansowego i usług do potrzeb i celów Klientów.

W tym kontekście, DIF Broker opracował dwa kwestionariusze, appropriateness testi i suitability test, które zostaną wypełnione przez Klientów, przed dostarczeniem instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych. Należy również zauważyć, że informacje zebrane przez DIF Broker w tej dziedzinie, są wykorzystywane wyłącznie w ramach oceny, o których mowa wcześniej.

Appropriateness Test
 

Jest to ankieta przeprowadzona w zakresie usług inwestycyjnych, w wyniku, których klasyfikowany jest dostęp do przyjmowania i przekazywania zleceń. Kwestionariusz ten opiera się głównie na zbieraniu informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia Klientów na rynkach finansowych oraz w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych przez podmiot pośrednictwa finansowego.

Suitability Test

Składa się on z ankiety przeprowadzonej w ramach usługi zarządzania portfelem i doradztwa w zakresie inwestycji, które wymaga zebrania dodatkowych informacji na temat sytuacji finansowej Klientów i ich celów inwestycyjnych.

Ten test jest stosowany do wszystkich Klientów, którzy chcą skorzystać z usług wymienionych powyżej, bez względu na klasyfikację, która została przydzielona przez podmiot pośrednictwa finansowego.

Informacje dotyczące Polityki Najlepszej Egzekucji Zleceń


MiFID wymaga, aby podmioty, które świadczą usługi wykonawcze, przyjmowania i przekazywania zleceń, ustanowiły procedury w celu uzyskania możliwie najlepszej egzekucji zleceń dla swoich Klientów.

Aby osiągnąć ten cel, DIF Broker ustawił Politykę Najlepszej Egzekucji Zleceń, która zawiera mechanizmy i procedury, które są uznawane za racjonalne w celu osiągnięcia, stale możliwie najlepszych realizacji zleceń dla Klientów, bez konieczności uzyskania go za każdym razem. Ta zasada dotyczy wszystkich Klientów zaklasyfikowanych, jako niekwalifikowany albo kwalifikowany, gdy DIF Broker, realizując zlecenia w ich imieniu.

W tym kontekście należy stwierdzić, że DIF Broker spełnia wymagania "najlepszej realizacji zleceń" nałożonego przez MiFID, ustanowienie i zarządzanie polityką realizacji i obsługi zleceń w jak najlepszych warunkach, działając, jako półprodukt finansowy, który spotyka się z ustawodawstwem dotyczącym "Best Execution".

Może być sytuacja, w której zlecenia są łączone lub dzielone z kontrahentem operacji, na niektórych rynkach. Będzie to jednak następować tylko wtedy, gdy podmiot wykonujący zlecenia w danym rynku rozważy i uzna, iż jest to najlepszym rozwiązaniem dla interesów Klientów. W niektórych przypadkach, agregacja i separacji zleceń Klientów mogą skutkować mniej korzystną cenę w stosunku do zleceń realizowanych przez Klienta. O ile to możliwe, w obronie interesów inwestorów, DIF Broker wymaga, że zlecenia realizowane są bezpośrednio na rynku.

Tłumaczenie materiałów informacyjnych na języki inne niż angielski przeznaczone są wyłącznie dla wygody niemówiących po angielski Klientów. Wierność tłumaczenia nie jest gwarantowana. Jeżeli pojawiają się pytania dotyczące dokładności informacji zawartych w tłumaczeniu, proszę sprawdzić wersję angielską dokumentu, która jest oficjalną wersją dokumentu. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłumaczeniu nie są wiążące i nie mają mocy prawnej.