Asset Management czyli aktywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym prowadzone przez Dom Maklerski DIF Broker SA wspólnie z licencjonowaną firmą doradczą Dorsey Wright. Od roku 1987 Dorsey Wright jest jedną z czołowych firm doradczych dla profesjonalnych instytucji na Wall Street oraz zarządzającym funduszami inwestycyjnymi ETF: PowerShares. Usługi asset management przeznaczone są dla zamożnych inwestorów, pragnących w długim terminie uzyskać stopy zwrotu, wyższe od zwrotów z indeksów giełdowych, przy jednoczesnej ochronie kapitału.

Nasze wysoce skuteczne portfele inwestycyjne oraz strategie inwestycyjne, pozwalają inwestorowi partycypować we wzrostach najbardziej perspektywicznych giełd świata. Poszczególne giełdy oraz aktywa poddawane są dogłębnej analizie, a środki Klienta lokowane są w rejonach, które wykazują największy potencjał wzrostu.

Asset Management, aktywne zarządzanie

Celem asset management jest długoterminowy wzrost wartości portfela inwestycyjnego przy jednoczesnym dążeniu do utrzymania ryzyka inwestycyjnego na umiarkowanym poziomie. Portfele oraz strategie inwestycyjne jakie budujemy, mają na celu wykorzystanie długoterminowych trendów wzrostowych. W odróżnieniu od innych firm zarządzających aktywami, inwestycji nie dzialimy na inwestycje akcyjne i dłużne. W czasie gdy, jest czas na inwestowania w akcje - inwestujemy w akcje, gdy otrzymujemy sygnały, iż jest czas na ochronę kapitału - inwestujemy w bezpieczniejsze aktywa. Jednakże i tutaj mamy propozycję zgodne z profilem ryzyka danego inwestora.

Asset Management o zasięgu globalnym

Każda inwestycja ma globalny zasięg. Wykorzystujemy cały potencjał jaki mają do zaoferowanie globalne rynki kapitałowe. Inwestujemy rotacyjnie we wszystkie rodzaje aktywów: giełda amerykańska, giełdy europejskie, emerging markets, surowce, waluty, obligacje oraz w czasie dekoniunktury, inwestycja przenoszona jest w gotówkę.

Horyzont czasowy

Rekomendowany minimalny horyzont inwestycyjny to 3 -5 lat. Wraz z wydłużeniem horyzontu inwestycyjnego wpływ krótkoterminowych wahań wartości portfela na stopę zwrotu z inwestycji jest coraz mniejszy.

Przejrzystość, dostęp, natychmiastowość

Przejrzystość inwestycji jest jednym z priorytetów DIF Broker. Nasi Klienci na bieżąco monitorują wyniki swego portfela inwestycyjnego. Klienci otrzymują login oraz hasło do swojego indywidualnego rachunku maklerskiego, tym samym uzyskują pełen podglądu stanu rachunku w czasie rzeczywistym. Inwestycja może zostać zkończona w każdej chwili.

Bezpieczeństwo 

Działalność Domu Maklerskiego DIF Broker jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Fizycznie pieniądze przechowywane są oddzielnie od kapitału DIF Broker, w banku depozytariuszu w Danii. Bank ten objęty jest rządowym funduszem gwarancyjnym dla deponentów oraz inwestorów.

 

Asset Management, szczegóły oraz wyniki

DWA People`s min 10 tys USD (rotacyjnie: amerykański fundusz ETF i gotówka)

Portfel Globalnego Inwestowania min 20 tys USD (rotacyjnie: 4 globalne fundusze ETF i gotówka)

Sector Stock Model min 100 tys USD (rotacja sektorów: amerykańskie akcje)

DALI with Bogey min 100 tys USD ( rotacyjnie: kilka portfeli modelowych) - historycznie najmniejsze ryzyko

DALI no Bogey min 100 tys USD (rotacyjnie: kilka portfeli modelowych)

Minimalna początkowa wartość inwestycji wynosi 10 000 USD

(Portfel taktyczny, sektorowy, międzynarodowy, na kraj, wykorzystywane są tylko i wyłącznie jako część składowa większej strategii).

 

Wypełnij test, zarekomendujemy inwestycję

Wypełnij test