Klauzula

Klauzula do zarządzania portfelem

DIF Broker jest domem maklerskim pod nadzorem CMVM (portugalska Komisja Nadzoru Papierów Wartościowych i Giełd) i Banku Portugalii, zarejestrowane pod numerami 276 i 225, odpowiednio.
DIF Broker informuje, że nie prowadzi działalności inwestycyjnej na własny rachunek oraz, że nie uczestniczy w procesie podejmowania decyzji przez zarządzającego inwestycją. DIF Broker jest jedynie pośrednikiem, automatycznie wykonującym zlecenia od menadżera zarządzającego strategią inwestycyjną uzgodnioną z Klientem.
DIF Broker nie gwarantuje żadnych zysków, ani nie gwarantuje zainwestowanego kapitału.
DIF Broker nie oferuje żadnych gwarancji, wyniki będą bieżącym wykonywanie transakcji zawieranych w imieniu Klienta za pośrednictwem platformy transakcyjnej na rynku giełdowym lub pozagiełdowym. Każda strategia pociąga za sobą ryzyko i może spowodować zarówno zyski jak i straty, z powodu gwałtownych i nagłych wahań, w szczególności inwestycje w produkty lewarowanych, takich jak, ale nie wyłącznie, walutowe CFD, instrumenty pochodne i surowce.
Niektóre strategie mogą narazić inwestora na znaczne straty w wyniku stosowania produktów z dźwignią finansową, wysokiego stopnia ekspozycji na pojedynczych papier wartościowy lub klasę aktywów lub zmiany w przepisach podatkowych.
Wbudowana tarcza zarządzania portfelem inwestycyjnym jest zaprojektowane tak, aby ograniczyć potencjalne straty. Ta tarcza nie jest gwarancją, iż inwestor maksymalnie straci tylko predefiniowane kwoty określonej przez inwestora, gdyż może nie być możliwe, aby zamknąć pozycje na tych instrumentach finansowych ze względu na dużą zmienność ich cen, ze względu na zamknięcie rynków lub nawet z powodu siły wyższej.
Tarcza inwestycji dotyczą tylko produktów z marżą, co oznacza, że akcje, obligacje i fundusze ETF nie wchodzą w ramy tej tarczy inwestycyjnej.
Istnieją strategie portfelowe, które mogą nie być odpowiednie dla inwestorów, szczególnie biorąc pod uwagę sytuację finansową, wiedzę i ryzyko inwestycyjne, a także główne cele z inwestycji. DIF Broker nie udostępni strategii o średnim lub wysokim ryzyku inwestorom, chyba że inwestor dostanie taki dostęp po wypełnieniu  "Suitability Test".
Inwestowanie w akcje lub jakichkolwiek instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem znacznych strat, stąd ich przyszła cena nie może być wcześniej ustalona. Inwestor powinien inwestować tylko kapitał, który może stracić bez narażanie się na żadne zagrożenia dotyczące jego stabilności finansowej.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie mogą stanowić gwarancji przyszłych wyników i nie powinny być jedynym czynnikiem przy wyborze portfela lub strategii.
Jakakolwiek inwestycja implikuje podejmowanie ryzyka, poprzez subskrypcję usługi uznaniowego zarządzania aktywami DIF Broker  inwestor robi to na własną odpowiedzialność.
Nie ma żadnych gwarancji, że dowolny system, metoda handlu lub wskaźniki nie poniosą straty.
Dif Broker nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez inwestora w wyniku transakcji obrotu lub decyzji podjętej przez zarządzającego aktywami. DIF Broker doradza również inwestorowi czytanie i prawdziwe zrozumienie  wszelkiego ryzyka związanego z inwestycjami i uznaniowym zarządzaniem  aktywami, inwestor nie powinien inwestować bez wcześniejszej wiedzy o najgorszym scenariuszu, jak i prawdopodobieństwa wystąpienia takiego scenariusza.
Zarządzający portfelem może uzyskiwać bezpośrednio lub pośrednio wynagrodzenie odnośnie uznaniowego zarządzania aktywami inwestora, a mianowicie chodzi o stałe prowizje i prowizje od sukcesu, co jest uprzednio uzgodnione pomiędzy DIF Broker i inwestorem.
Dif Broker jest zarejestrowany w CMVM i posiada licencję na prowadzenie usług uznaniowego zarządzania aktywami.

Tłumaczenie materiałów informacyjnych na języki inne niż angielski przeznaczone są wyłącznie dla wygody niemówiących po angielski Klientów. Wierność tłumaczenia nie jest gwarantowana. Jeżeli pojawiają się pytania dotyczące dokładności informacji zawartych w tłumaczeniu, proszę sprawdzić wersję angielską dokumentu, która jest oficjalną wersją dokumentu. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłumaczeniu nie są wiążące i nie mają mocy prawnej.