Bezpieczeństwo Depozytu


Fundusz Gwarancyjny dla Inwestorów

Dom Maklerski Dif Broker S.A. przechowuje depozyty swoich Klientów oddzielnie od swoich środków finansowych w banku depozytariuszu, ma to na celu zapewnienie dodatkowego bezpieczeństwa depozytów Klientów i jest to regulowane obowiązującym prawem.  

Bank depozytariusz jest członkiem Funduszu Gwarancyjnego dla Deponentów i Inwestorów. Wstrzymanie płatności czy też przymusowa likwidacja, nie miałyby wpływu na papiery wartościowe, które zostałyby zwrócone Klientom. Fundusz pokryje wartość środków pieniężnych do kwoty 25 000,00 EUR na jednego Klienta.

Więcej informacji:

System rekompensat wprowadzony został do portugalskiego porządku prawnego w ramach implementacji Dyrektywy 97/9/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 roku w sprawie systemu rekompensat dla inwestorów.

Investor Compensation Scheme (Participating Entities - Lista uczestników), strona w języku angielskim.