Polityka Prywatności


Polityka Prywatności DIF Broker - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A.

DIF Broker - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A. (dalej DIF Broker) zobowiązuje się przestrzegać i stosować środki mające na celu ochronę prywatności swoich Klientów i użytkowników witryny. Z mocnym zamiarem wykazuje swoje zaangażowanie i szacunek dotyczących jednoczesnej ochrony poufności i prywatności informacji powierzonych przez jej obecnych Klientów lub potencjalnych Klientów, DIF Broker zapewnia ochronę i właściwe wykorzystanie poszczególnych danych ( "Dane osobowe"), które są przesyłane przygotowując niniejszą politykę prywatności.

1. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych


I. Dane osobowe, czyli wszelkie informacje, niezależnie od ich charakteru lub wsparcia, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania konkretnej osoby (posiadacz danych osobowych);


II. Dane osobowe dostarczone przez dotychczasowych Klientów lub przyszłych Klientów, zebrane bezpośrednio lub pośrednio przez DIF Broker lub środki wynikające z dostępu, transakcji lub innych zapisów związanych z umową między DIF Broker a Klientem, będzie przedmiotem przetwarzania , wykonania z lub bez użycia środków automatycznych, w ramach ustalonej relacji biznesowych z DIF Broker i mogą być przekazywane podmiotom trzecim upoważnione do tego celu;


III. Podmiot odpowiedzialny za zbieranie i przetwarzanie danych jest DIF Broker - Sociedade Financeira Maklerski, S.A..;


IV. Dane osobowe są gromadzone, gdy jest to dozwolone przez danego posiadacza. Fakt podawania danych osobowych oznacza świadomość oraz akceptację warunków niniejszej polityki prywatności. Dlatego Klient, podający swoje dane osobowe, zezwala na gromadzenie, wykorzystywanie i dostępność zgodnie z zasadami określonymi na temat polityki danych osobowych;


V. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Klient ma dostęp do swoich danych osobowych (Klienta) prawo do dostępu, aktualizacji, korekty lub usuwania danych osobowych drogą pisemnego zawiadomienia skierowanego do DIF Broker - Sociedade Financeira Maklerskiego SA na adres mailowy: hdesk@dif.pt lub na następujący adres: Avenida da Liberdade, 244 - 4 piętro, 1250-149 Lizbona, Portugalia;


VI. Również w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych przewidzianych do wprowadzenia do marketingu, do wysyłania komunikatów informacyjnych lub do włączenia ich w wykazach lub usług informatycznych. Aby skorzystać z tego prawa sprzeciwu, Klient musi wysłać e-mail z informacją do DIF Broker, iż chce tego dokonać;


VII. DIF Broker zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Klientów, z zachowaniem zasad określonych w przepisach mających zastosowanie do ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie nr 67/98 z dnia 26 października według wytycznych przez Komisję Ochrony Narodowej dotyczących danych osobowych;


VIII. Podmiot odpowiedzialny za zbieranie i przetwarzanie danych jest DIF Broker - Sociedade Financeira Maklerski, S.A.

 

2. Ochrona danych osobowych


I. DIF Broker zobowiązuje się podjąć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, niedozwolonym ujawnieniem lub dostępem, jak również wszelkie inne formy przed bezprawnym przetwarzaniem danych osobowych.


II. Biorąc pod uwagę, iż dane osobowe są gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem otwartej sieci (Internet), trzeba mieć świadomość, że nie ma zabezpieczenia danych osobowych w procesie transmisji i. Istnienie ryzyka, że informacje osobiste mogą być konsultowane i / lub wykorzystywane przez nieuprawnione osoby trzecie, mimo wszelkich wysiłków podejmowanych przez DIF Broker, aby uniknąć takiego scenariusza.


III. Dostawców lub licencjodawców usług dla DIF Broker, w tym podmioty spoza położonych poza terytorium Unii Europejskiej, mogą mieć dostęp do danych osobowych zbieranych i rejestrowanych przez DIF Broker, gdy i o ile uzna to za konieczne w celu dostarczenia do Klienta produktów lub usług oferowanych przez DIF Broker lub gdy okaże się niezbędne do realizacji zobowiązań umownych między DIF Broker a Klientem.


IV. DIF Broker nie będzie zapewniał dostępu osobom trzecim do danych osobowych przekazanych przez Klienta do celów innych niż te, które już określony w niniejszej Polityce Prywatności, z wyjątkiem następujących sytuacji:


•    Gdy DIF Broker ma do czynienia z ustawowymi zgłoszeniami, sprawach postępowania sądowego, w którym zwróciła się do świadczenia takich danych osobowych;
•     W przypadku, gdy świadczenie wyżej wymienionych danych osobowych w celu udokumentowania wykonania zobowiązań prawnych, dla których DIF Broker jest zobowiązany.

3. Bezpieczeństwo danych osobowych


DIF Broker oferuje zestaw technologii do ochrony danych osobowych dostarczonych przez Klientów w odniesieniu do nielegalnych praktyk opracowanych przez dostęp, użytkowanie lub nieuprawnione ujawnienie danych. Aby utrzymywać taką ochronę, DIF Broker wdraża, na przykład, przechowywanie danych osobowych w systemach komputerowych o ograniczonym dostępie. Równolegle DIF Broker zapewnia, iż przechowywane dane osobowe są chronione przez szyfrowanie, ze względu na przyjęcie protokołu SSL (Secure Socket Layer).

4. Używanie Plików Cookies

I. Na stronie internetowej DIF Broker używa plików cookies. Zastosowanie takich plików omówione zostało na stronie internetowej, aby zrozumieć, w jaki sposób są one używany, w celu ułatwienia nawigacji na stronie internetowej i pozwalają na przechowywania preferencji użytkowników. Ogólnie, cookies zapewniają lepsze doświadczenie użytkownika oraz zapewnienie, iż strona internetowa oferuje swoim użytkownikom odpowiednią zawartością.


II. Jak zostało nadmienione w bieżącej polityce Cookies przyjętej przez DIF Broker, większość przeglądarek internetowych (przeglądarek) pozwalają użytkownikowi stronie internetowej możliwość  akceptacji lub odrzucenia lub usunięcia plików cookies, w szczególności poprzez wybieranie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Mimo iż użytkownik zezwoli na stosowanie plików cookies, może w każdym momencie wyłączyć większość używanych cookies. Ostrzegamy jednak, że użytkownik który wyłączy cookies na stronie internetowej DIF Broker, to może nie być w stanie doświadczyć  wszystkich informacji  i funkcji oferowanych przez stronę internetową.

5. Zmiany w Polityce Prywatności


DIF Broker zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie, korekt lub zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zaleca się więc, aby okresowo przeglądać to sprawozdanie, aby mieć stały dostęp do informacji o sposobie zapewnia ochrony danych osobowych przez DIF Broker. Istotne zmiany będą miały zastosowanie wyłącznie do działalności lub danych zebranych w przyszłości.

Tłumaczenie materiałów informacyjnych na języki inne niż angielski przeznaczone są wyłącznie dla wygody niemówiących po angielski Klientów. Wierność tłumaczenia nie jest gwarantowana. Jeżeli pojawiają się pytania dotyczące dokładności informacji zawartych w tłumaczeniu, proszę sprawdzić wersję angielską dokumentu, która jest oficjalną wersją dokumentu. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłumaczeniu nie są wiążące i nie mają mocy prawnej.