FATCA


Sekcja FATCA do obszaru prawnego

1. MIĘDZYNARODOWA ZGODNOŚĆ PODATKOWA


DIF BROKER dokonuje wszelkich starań w celu ujednolicenia przestrzegania międzynarodowych przepisów podatkowych i przejrzystości, zachowując jednak wysokie standardy bezpieczeństwa i poufności w odniesieniu do danych osobowych dostarczonych przez Klientów.
Klient ma obowiązek zbadać o przestrzeganie zobowiązań podatkowych w kraju zamieszkania, w trakcie okresu utrzymywania konta w DIF Broker oraz po jego zamknięciu. Jeśli Klient nie jest pewny, czy dane przepisy jego dotyczą, Klient powinien zasięgnąć profesjonalnej i niezależnej porady odpowiedniej do jego aktywów i sytuacji podatkowej. DIF Broker - Sociedade Financeira de Corretagem S.A. nie jest w stanie dostarczyć jakichkolwiek porad w tej dziedzinie.


2. CO TO JEST PRAWO FATCA?


FATCA czyli Foreign Account Tax Compliance Act został zatwierdzony w dniu 18 marca 2010 roku i obecnie stanowi część rozdziału 4 Internal Revenue Code w Stanach Zjednoczonych. Ten akt prawny ma na celu wzmocnienie zapobiegania i zwalczania oszustw podatkowych w USA, amerykańscy  podatnicy nie są zwalniają z podatku z tytułu dochodu oraz aktywów finansowych utrzymywanych poza terytorium Stanów Zjednoczonych.
W tym celu FATCA wymaga, aby zagraniczne instytucje finansowe (Foreign Financial Institution - FFI) takie jak DIF Broker, złożyły formalne zobowiązanie do Internal Revenue Service (IRS), aby rozpocząć proces identyfikacji i raportu rocznego wszystkich swoich kont, których własność należy do Osoby z USA. Następnie główne kwestie w przepisach FATCA zostaną opisane poniżej.

2.1. Foreign Financial Institution (FFI)

Zagranicznej instytucji finansowej (FFI) jest każda instytucja finansowa spoza USA, która:
a) przyjmuje depozyty w toku zwykłej działalności lub innych podobnych usług;
b) ma w znacznej części swojej działalności (ponad 20%), aktywa finansowe na rzecz innych;
c) spełniają wymagania określone w pkt I, II lub III:
I. Jej główną aktywnością (ponad 50%) znajduje się w co najmniej jednym z następujących działań dla Klientów:
1. Obrót na rynku instrumentów pieniężnych (czeki, weksle, certyfikaty depozytowe, instrumenty pochodne, itp.), walut obcych, kursów walutowych, stóp procentowych, indeksów, instrumentów zbywalnych papierów wartościowych lub towarów);
2. Zarządzanie portfelem osób fizycznych lub prawnych; lub
3. Inwestycja, zarządzanie lub zarządzanie funduszami, środkami  pieniężnymi  lub aktywami  finansowymi w imieniu innych.
II.Twój dochód brutto (ponad 50%) wynika w większość z  inwestycji lub reinwestycji obrotu aktywów finansowych i jest zarządzany przez jedne z powyższych podmiotów;
    III. Jest ukonstytuowana,  jako (lub prezentowany) zbiorowa organizacja inwestycyjna, fundusz inwestycyjny, fundusz ETF, fundusz private equity, funduszy hedgingowych, podwyższony fundusz wykupu, fundusz venture capital lub podobne narzędzie inwestycyjne, które ma na celu inwestowania, reinwestować lub obrotu aktywami finansowymi; lub
d) Jest to firma ubezpieczeniowa (lub firma z grupy, która obejmuje ubezpieczyciela) ubezpieczenia na życie, które ma "wartości pieniężne".

2.2. Amerykańska Osoba


Przepisy FATCA mają zastosowanie dla Klientów, którzy mają jedną z następujących cech:
- Obywatele USA, w tym posiadacze podwójnego obywatelstwa, mimo iż przebywają poza granicami Państwa
- Rezydencji w USA *;
- Osoby urodzone w USA, chyba, że zrzekły się obywatelstwa;
- Spółki lub firmy utworzone lub zorganizowane w Stanach Zjednoczonych lub na mocy prawa Stanów Zjednoczonych lub któregokolwiek z krajów związkowych, które tworzą USA;
- Wszelkie dziedziczenie, gdy dziedziczący jest obywatelem lub rezydentem Stanów Zjednoczonych.
- Każdy fundusz, jeśli spełnione są następujące:
i. Amerykański sąd ma jurysdykcję, zgodnie z obowiązującym prawem, wymawia decyzje i wyroki, które w istocie odnoszą się do wszystkich kwestii dotyczących zarządzaniem funduszem; oraz
ii. Jedna lub więcej osób w USA mają wystarczającą moc, aby umożliwić im kontrolowanie, wszystkie decyzje dotyczące działalności funduszu.

* Są uważane za rezydenta w USA, którzy mają miejsce stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych, posiadacze zielonej karty, a nawet tych, którzy pozostali w USA, co najmniej przez 31 dni w roku bieżącym lub tych, których pobyt w Stanach Zjednoczonych w okresie obejmuje bieżący rok i dwóch bezpośrednio poprzedzających lat była równa lub większa niż 183 dni.

2.3 Active Non-Financial Foreign Entity (Active NFFE) 

Dla celów prawodawstwa FATCA, Aktywny Termin NFFE odnosi się do każdej firmy, która ma następujące cechy:
- Nie została utworzona, ani  zorganizowana zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych lub któregokolwiek z krajów związkowych, które tworzą USA; oraz
- Nie jest zaliczana do instytucji finansowych
- Odsetek biernego obecnego dochodu w zysku brutto / wygenerowane w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 50%, a odsetek wynikające ze średniej ważonej wartości, które produkują lub są wykorzystywane do produkcji pasywnego dochodu jest także mniej niż 50%.


2.4 Dochód pasywny

Dla celów przepisów FATCA określenie dochód pasywny obejmuje:
- Dywidendy;
- Odsetki, w tym równowartość dochodu z odsetek, a nawet niektórych przychodów wynikających z inwestycji w ramach umów ubezpieczenia;
- Niektóre wynajmy i  licencje , z wyjątkiem wynikających z transakcji w ramach własnej działalności gospodarczej;
- Stałe renty
- Wynik na transakcjach, w tym kontrakty forward oraz podobnych transakcji związanych z danym typem transakcji towarowych;
- Niektóre dochody wynikające z operacji wymiany walut;
- Otrzymane lub uzyskane kwoty przez firmę ubezpieczeniową w związku z jego rezerwami dla umów ubezpieczenia i umów renty; oraz
- Wynik ze sprzedaży aktywów, które tworzą niektóre z powyższych gatunków dochodów.

2.4.1. Wykluczenia z pojęcia pasywnego dochodu

Dla celów prawodawstwa FATCA, pojęcie dochodu pasywnego nie obejmuje:
- Wszelkie przychody z odsetek, dywidend, czynszów lub opłat licencyjnych uzyskane i nagromadzone, do tego stopnia, że kwota ta jest właściwie przydzielona do dochodu tej osoby, która nie stanowią, zgodnie z ustawodawstwem FATCA pasywnego dochodu;
- Przychody generowane przez niektóre firmy brokerskie w transakcjach towarowych  i papierów wartościowych, w ramach normalnej działalności przedsiębiorstwa.

2.5. Pasywny dochód pozafinansowego podmiotu zagranicznego (Passive NFFE)


Zazwyczaj pojęcie pasywnego pozafinansowego podmiotu zagranicznego  (Passive NFFE) reprezentuje, zgodnie z ustawodawstwem FATCA, takie NFFE, które nie spełniają wymagań dla zagranicznej spółki aby być zaklasyfikowanym jako aktywny NFFE. Jeśli, z jednej strony, są to podmioty, które nie spełniają cechy działalności instytucji finansowych, i jest to powodem, dla którego nie zostały zaklasyfikowany, jako FFI. Z drugiej strony, mamy do czynienia z firmami, które nie mieszczą się w ramach Aktywny NFEE, gdyż odsetek pasywnego dochodu obecnego w dochodzie brutto / osiągniętego w poprzednim roku obrotowym była większa lub równa 50% lub jeśli procent w wyniku średniej ważonej wartości, które produkują lub które służą do wytwarzania pasywnego dochód jest większa niż lub równa 50%.

 

2.6. Znaczni właściciele amerykańscy


Przepisy FATCA, dotyczą także amerykańskich osób indywidualnych, które posiadają pewien procent kapitału zakładowego, która jest równy lub większy niż 10% w spółce spoza USA.


2.7. Formularze wymagane zgodnie z FATCA  (W-9, W-8BEN, W-8BEN E)


Jeśli istnieją dowody, iż dany Klient może być osobą amerykańską, osoba musi wypełnić jeden z następujących formularzy:

2.7.1 Formularz W-9 - Jest to jeden z formularzy z Internal Revenue Service (IRS) w Stanach Zjednoczonych, który jest wypełniany przez Klientów, którzy zgodnie z ustawodawstwem FATCA, są uważane za amerykańskie osoby. Formularz ten jest przeznaczony do poświadczenia numeru identyfikacji podatkowej, nazwiska oraz adresu Klientów uznanych za osobę US.
2.7.2 Formularz W-8BEN - Jest to jeden z formularzy przewidzianych przez Internal Revenue Service (IRS) i wypełniany jest przez Klientów będącymi osobami indywidualnymi, zgodnie z ustawodawstwem FATCA oraz koncepcji osoby US. Klienci powinni wypełnić formularz, w celu zapewnienia obniżenia podatku u źródła, który skupia się na płatności lub dochodów mających swe źródło w USA z 30% do 15%.
2.7.3. Formularz W-8BEN E - Jest to jeden z formularzy przewidzianych przez Internal Revenue Service (IRS) musi być wypełniony przez Klientów, którzy przedstawiają się, jako osoby prawne, które nie mieszczą się w ramach ustawodawstwa FATCA, w koncepcji osoby US. Aktywna NFFE powinien wypełnić ten formularz, aby zapewnić redukcję podatku potrąconego u źródła, który skupia się na płatności lub dochodzie, która ma swoje źródło w Stanach Zjednoczonych, z 30% do 15%. Pasywny NFFE powinien także wypełnić ten formularz, z tymże tylko mogą skorzystać z podobnego obniżenia podatku potrąconego u źródła w przypadku, zapewnienie, iż w firmie nie ma istotnego współwłaściciela będącego osobą amerykańską, alternatywnie, podać nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej (TIN) znacznych właścicieli amerykańskich obecnych w jej strukturze korporacyjnej.

3. W JAKIM STOPNIU USTAWODAWSTWO FATCA WPŁYWA NA PORTUGALIĘ?

W ramach przestrzegania przepisów podatkowych ustawy o zagranicznym rachunku (FATCA), Portugalia oraz Stany Zjednoczone uzgodniły, w dniu 6 sierpnia 2015 roku, umowę rządową (IGA) regulującą wymianę informacji pomiędzy tymi dwoma krajami w sprawie niektórych rachunków finansowych posiadanych w instytucjach finansowych mających siedzibę w Portugalia lub Stanach Zjednoczonych. Poprzez zawarcie takich umów dwustronnych między Stanami Zjednoczonymi i  "krajami partnerskimi FATCA" ma na celu jednocześnie ułatwić spełnienie międzynarodowych standardów podatkowych oraz promowanie wdrażania przepisów FATCA, w celu:
•    Usunięcie wszystkich przeszkód prawnych w celu realizacji prawodawstwa FATCA;
•    Zmniejszenie kosztów  compliance wspieranych przez zagranicznych instytucji finansowej (FFI);
•    Uproszczenie wdrożenia systemu wymiany informacji o charakterze podatkowym między instytucjami finansowymi z siedzibą w państwach trzecich oraz Internal Revenue Service (IRS) w Stanach Zjednoczonych.
Wpływ ustawodawstwa FATCA w Portugalii uzasadnia fakt, że wszyscy Klienci, którzy uzyskują dochody pochodzące z Stanów Zjednoczonych, ale nie spełniają cech, które określają j Klienta jako osobę amerykańską, będą musiały wypełnić Formularz W-8BEN, w przypadku osoba fizyczna lub formularza w-8BEN E, w przypadku osoby prawnej / firmy, aby cieszyć się obniżenie podatku potrąconego u źródła mającego zastosowanie do płatności lub dochodu, która ma swoje źródło w USA. Redukcja ta oznacza, że FFI stosują podatek u źródła w wysokości 15% od dochodu lub płatności ze strony Stanów Zjednoczonych, a nie w wysokości 30%.


4. W JAKI SPOSÓB BĘDĄ ZGŁASZANI KLIENCI DIF PODLEGAJĄCY POD FATCA?


Biorąc pod uwagę proponowane modele współpracujące FFI jest możliwe stwierdzenie, że w odniesieniu do zgłaszania kont, które są powiązane ze Stanami Zjednoczonymi, DIF Broker może przyjąć jedną z następujących procedur:
•    DIF Broker może spełnić swój obowiązek raportowania, przesyłając dane z rachunków powiązanych ze Stanami Zjednoczonymi bezpośrednio do Internal Revenue Service (amerykański IRS);
•    DIF Broker może alternatywnie wysłać do organu podatkowego danych dotyczących ich rachunków, które mają połączenia ze Stanami Zjednoczonycmi, przy czym ten ostatni odpowiedzialny za przekazywanie tych danych do Internal Revenue Service (amerykański IRS).
Jeśli chodzi o sprawozdanie, które będą wykonywane przez DIF Broker na podstawie ustawodawstwa FATCA, należy rozróżnić dwa aspekty mające szczególne znaczenie: po pierwsze, określenie, których Klientów, będzie dotyczyć raport, który zostanie wysłany przez DIF Broker do amerykańskiego Revenue Service  (USA IRS), a po drugie, dokładna definicja danych osobowych, które będą stanowić część raportu przygotowanego przez DIF Broker.
W odniesieniu do pierwszego aspektu należy podkreślić, że dane te będą koncentrować się przede wszystkim na Klientach DIF Broker (osób fizycznych i prawnych), zgodnie z ustawodawstwem FATCA, które są uznane, jako osoba amerykańska, jak wyjaśniono powyżej w niniejszym tekście.
W odniesieniu, jakiego rodzaju dane zostaną zawarte w raporcie DIF Broker, jako zagraniczna instytucja finansowa (FFI), będzie składać corocznie do IRS USA, raport zawierający następujące dane:
I. Pełne imię;
II. Data urodzenia;
III. Adres;
IV. Tax Identification Number (TIN), amerykański numer podatkowy;
V. Numer konta;
VI. Bilans lub wartość rachunku na koniec roku kalendarzowego, jak nazywany jest raport lub, jeżeli konto zostało zamknięte w ciągu tego roku, saldo konta lub wartość w momencie tuż przed zamykającym.

Tłumaczenie materiałów informacyjnych na języki inne niż angielski przeznaczone są wyłącznie dla wygody niemówiących po angielski Klientów. Wierność tłumaczenia nie jest gwarantowana. Jeżeli pojawiają się pytania dotyczące dokładności informacji zawartych w tłumaczeniu, proszę sprawdzić wersję angielską dokumentu, która jest oficjalną wersją dokumentu. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłumaczeniu nie są wiążące i nie mają mocy prawnej.