EMIT PYTANIA


PYTANIA I ODPOWIEDZI EMIR

 

Czym jest EMIR?

EMIR jest rozporządzeniem UE N.º 648/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 roku na rynku instrumentów pochodnych OTC, do partnerów centralnych i powierników transakcji (EMIR - European Market Infrastructure Regulacji).

W dniu 15 marca 2013 przyszedł regulamin delegowane UE N.º 148/2013, 149/2013, 150/2013, 151/2013, 152/2013 i 153/2013 Komisji dotyczących regulacyjnych standardów technicznych.

Czy jestem objęty EMIR?

EMIR obejmuje wszystkie autoryzowane firmy finansowe w UE i niefinansowych z siedzibą w UE. Obejmuje ona również przedsiębiorstwa niefinansowe z siedzibą w krajach trzecich, które byłyby przedmiotem obowiązkowym odszkodowania, jeżeli zostały one oparte w UE.

Jaki jest zakres EMIR?

EMIR dotyczy kontrahentów finansowych i niefinansowych, czyli przedsiębiorstw w UE, w transakcji i utrzymanie pozycji w instrumentach pochodnych, które nie są papierami wartościowymi.

Jakie obowiązki wynikają z EMIR?

Ogólnie rzecz biorąc, EMIR przewiduje następujące obowiązki:

Instrumenty pochodne:
• Scentralizowanie obowiązku rozliczania (z centralnym kontrahentem) dla niektórych instrumentów pochodnych OTC;
• Wdrożenie środków ograniczania ryzyka dla instrumentów pochodnych OTC nierozliczanych centralnie;
• Obowiązkowe raportowanie transakcji na wszystkich instrumentach pochodnych do powierników transakcji;
Partnerzy centralni:
• Zezwolenia i nadzoru
•  Zastosowanie wymagań
• Współdziałanie

Powiernicy  transakcji:
• Rejestracja i nadzór;
• Dostęp do informacji

Co mam zrobić, aby spełniać EMIR?

Jeśli jesteś objęty  EMIR, zarówno przez naturę jak i i działalność należy:
- Pierwsza faza uzyskać wstępny LEI

Jak mogę uzyskać LEI? Jak mogę uzyskać numer LEI?

Gdy nie posiada się jeszcze numeru LEI, można uzyskać wstępny LEI za pośrednictwem Lokalnych Jednostek Operacyjnych (LOU) zatwierdzone, ustala się pod następującym linkiem: http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf~~HEAD=pobj.

Zaleca się, aby uzyskać dostęp do pre-LEI w Irish Stock Exchange (https://www.isedirect.ie). Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości w pre-LEI rejestracji zawsze można skontaktować się z panem Rui Melo z Irish Stock Exchange, telefon 00 353 16174212.

Gdzie mogę uzyskać informacje?

Proszę sprawdzić wyjaśnienie CMVM i notatkę wyjaśnień od Banco de Portugal na EMIR i ESMA najczęściej zadawane pytania, a także stronę ESMA EMIR.
Następujące linki:
Clarification note from CMVM
Clarification note from ESMA
ESMA page

Słowniczek

Instrumenty pochodne OTC (over-the-counter): kontrakty standaryzowane  instrumenty pochodne zawierane poza rynkami regulowanymi;

Partnerzy centralni: osoby prawne, które stoją pomiędzy kontrahentami umów będących w obrocie w jednym lub większej liczbie rynków finansowych, działając, jako nabywca wobec wszystkich sprzedawców, jak i sprzedającego wobec wszystkich odbiorców;

Powiernik transakcji: osoby prawne, które zbierają i centralnie przechowują dane dotyczące instrumentów pochodnych;

Finansowi kontrahenci:
i. Przedsiębiorstwa inwestycyjne posiadające zezwolenie na mocy dyrektywy n.º 2004/39 / WE;
ii. Instytucje kredytowe posiadające zezwolenie na mocy dyrektywy n.º 2006/48 / CE;
iii. Firmy ubezpieczeniowe upoważnione zgodnie z dyrektywami n.ºs 73/239 / CEE i 2002/83 / CE;
iv. Reasekuracji posiadającym zezwolenie spółki dyrektywy N.º 2005/68 / CE;
v. Zbiorowe agencje Inwestycje w papiery wartościowe oraz, jeśli to konieczne, odpowiednie spółki zarządzająca zezwolenie na mocy dyrektywy N.º 2009/65 / CE;
vi. Instytucje realizacji zawodowych planów emerytalnych, w rozumieniu pkt a) Artykuł 6 dyrektywy N.º 2003/41 / CE; lub
vii. Alternatywne fundusze inwestycyjne zarządzane przez podmiot odpowiedzialny za zarządzanie dopuszczony lub zarejestrowany zgodnie z dyrektywą 2011/61 N.º / UE. 2/10;

Kontrahenci niefinansowi: przedsiębiorstwa mające siedzibę w Unii Europejskiej, które nie są partnerami centralni lub kontrahentami finansowymi;

Kompensacja (kasowanie): Pozycje proces odprawy, w tym obliczania zobowiązań netto, oraz gwarancja dostępności instrumentów finansowych lub środków pieniężnych w celu zapewnienia realizacji ekspozycji wynikających z tych pozycji;

Próg Compensation (kasowanie progowa): Wartość pozycji w instrumentach pochodnych OTC, które nie zmniejszają ryzyka bezpośrednio związana jest z działalnością gospodarczą lub zarządzaniem finansami, powyżej której kontrahentów niefinansowych podlegają obowiązkowi odszkodowania z centralnym kontrahentem i wdrażania technik ograniczania ryzyka instrumentów pochodnych OTC niepodlegających centralnego rozliczania;

Można zamówić w Dif usługę EMIR konsultując naszą tabelę opłat. 60EUR + vat rocznie

Tłumaczenie materiałów informacyjnych na języki inne niż angielski przeznaczone są wyłącznie dla wygody niemówiących po angielski Klientów. Wierność tłumaczenia nie jest gwarantowana. Jeżeli pojawiają się pytania dotyczące dokładności informacji zawartych w tłumaczeniu, proszę sprawdzić wersję angielską dokumentu, która jest oficjalną wersją dokumentu. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłumaczeniu nie są wiążące i nie mają mocy prawnej.