Dyscyplina Rynkowa


Dyscyplina Rynkowa

Wstęp

W stosunku z zawiadomieniem 10/2007 Banku Portugalii, dokument ten ma na celu dostarczenie informacji na temat działalności domu maklerskiego DIF Broker Sociedade Financeira de Corretagem, SA w perspektywie ostrożnościowej i zgodnie z zaleceniami Basel III.

1. Oświadczenie o odpowiedzialności

Zarząd Dif Broker - Finance Corporation SA Dom Maklerski określa warunki i do celów zawiadomienia 10/2007 Bank of Portugal, przebiega zgodnie z następującymi wymaganiami:

Oświadcza, że zostały opracowane wszystkie procedury konieczne oraz według najlepszej swojej wiedzy, wszystkie ujawnione informacje są prawdziwe i wiarygodne;
Zapewnia wysoką jakość wszystkich ujawnionych informacji

Zobowiązuje się do niezwłocznego ujawnienia, wszelkich istotnych zmian zachodzących w ciągu następnego roku, do którego odnosi się dokument;

W roku 2015 przeprowadzono dwie operacje podwyższenia kapitału jednocześnie łączną kwotę € 1.810.000 z czego € 300.000 przez włączenie rezerw i 1,510,000 € w nowe fundusze, w trakcie transformacji Dif Broker w Brokerage Financial Society .

2. Zastosowanie Ambit i zasady zarządzania ryzykiem

Dif Broker Sociedade Financeira de Corretagem, SA, oferuje swoim Klientom (firmom, prywatnym i instytucją) zestaw usług oraz instrumenty finansowe pozwalających na inwestowanie na różnych rynkach finansowych.

Dif Broker posiadać 100% oddziałów w Hiszpanii, Dif Broker Sucursal en Espana S.L. Sprawozdania finansowe Oddziału są zintegrowane zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości oraz zasad ostrożnościowych Banku Portugalii.

Spółka ma siedzibę w Portugalii, zobowiązana jest do przestrzegania obowiązujących norm obecnie w Portugalii, w sprawie przeniesienia kapitału, a na ile jest to znajomość Dif Broker nie występują znaczne utrudnienia w szybkim transferze funduszy własnych.

Dif Broker nie spełnia warunków określonych w art 3 dekretu z mocą ustawy 145/2006 z dnia 31 lipca, które należy uwzględnić konglomerat finansowy.

3. Cele i zasady zarządzania ryzykiem

Dif Broker nie ma ekspozycji na ryzyko rynkowe wynikające głównie z niepewności z powodu inwestycji na rynku finansowym i konsekwencji w zakresie zmiany stóp procentowych, cen aktywów i kursów wymiany.

Dif Broker nie działa bezpośrednio na rynkach finansowych i nie udziela kredytów i nie ma własnego portfela instrumentów finansowych, nie jest w ten sposób narażony na ryzyko kredytowe i rynkowe.

W odniesieniu do ryzyka operacyjnego, Dif Broker, posiada Departament Compliance, niezależny, zapewniający stosowanie najlepszych praktyk, w celu zapewnienia jeszcze większej przejrzystości i efektywności w procesie kontroli wewnętrznej.

Zarząd zatwierdził politykę zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa będącą jawną dla wszystkich pracowników.

4. Adekwatność kapitału

4.1. Informacje jakościowe

Fundusze własne Spółki ustalane są w oparciu o rozliczane w zawiadomieniu 12/92 Banku Portugalii. Na dzień 31 grudnia 2015 roku kapitał własny Dif Broker, składała się z kwalifikowanych kapitału zapasowego i kwalifikujących się wynikami.

Bank Portugalii towarzyszy i nadzoruje działalność Dif Broker w sprawach o charakterze ostrożnościowym, zabezpieczenie stabilności i konsystencję systemu finansowego.

4.2. Ilościowe informacje / Modele

Kwoty pieniężne podane, jeśli nic się nie zaznaczono inaczej, są w euro i nie odzwierciedlają stanowiska Spółki w dniu 31 grudnia 2015 r.

Do celów adekwatności kapitałowej, w szczególności dotyczącej wystarczającego kapitału Dif Broker, minimalne wymagane funduszów własnych, zgodnie z prawem, musi wynosić, co najmniej 50% kapitału lub jednej czwartej stałych kosztów ogólnych z poprzedniego roku. W przypadku Dif Broker, pozycja kapitału jest w nadwyżce, a kapitał własny reprezentowany w dniu 31 grudnia 2015 roku to 130% kapitału zakładowego.

Minimalny kapitał wymagany dla firmy pośrednictwa finansowego jest € 3.500.000. Na dzień 31 grudnia 2015 roku kapitał własny Dif Broker Wynosi € 4.929.932, co odpowiada nadwyżce w stosunku do minimum wymaganego dla tego typu firmy o € 1.425.526.

5. Ryzyko kredytowe Kontrahenta

Nie dotyczy

6. Ryzyko Kredytowe

Nie dotyczy

7. Techniki ograniczania ryzyka kredytowego

Nie dotyczy

8. Operacje Sekurytyzacji

Nie dotyczy

9. Ryzyka pozycji, kredytowe kontrahenta i rozliczanie portfela inwestycyjnego

Nie dotyczy

10. Ryzyko walutowe i towarowe w portfelu inwestycyjnym

Nie dotyczy

11. Pozycje wystawione na ryzyko akcji w portfelu inwestycyjnym

Nie dotyczy

12. Ryzyko Operacyjne

Dif Broker, oblicza wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego. Według metody podstawowego wskaźnika. Jest brana data księgowania przy obliczaniu wskaźnika:

Przychody z tytułu odsetek i podobne dochody
Koszty odsetek i podobne koszty
Otrzymywanie prowizji
Płacenie prowizji
Operacje finansowe
Inne przychody operacyjne

Zaawansowane Metody - Nie dotyczy

13. Analiza wrażliwości wymogów kapitałowych

Ryzyko stopy procentowej w portfelu inwestycyjnym - Dif Broker nie posiada własnego  portfela inwestycyjnego, nie jest tym samym narażona na ryzyko stopy procentowej.

 

Tłumaczenie materiałów informacyjnych na języki inne niż angielski przeznaczone są wyłącznie dla wygody niemówiących po angielski Klientów. Wierność tłumaczenia nie jest gwarantowana. Jeżeli pojawiają się pytania dotyczące dokładności informacji zawartych w tłumaczeniu, proszę sprawdzić wersję angielską dokumentu, która jest oficjalną wersją dokumentu. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłumaczeniu nie są wiążące i nie mają mocy prawnej.